Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 014/2016

Effective from 14 OCT 2016

Published on 14 OCT 2016

Notkun SID/STAR SID/STAR PROCEDURES

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Flugleiðsögusvið (SA) Content Responsibility: Isavia, Air navigation division (SA)

Markmiðið með þessu upplýsingabréfi er að gefa út leiðbeiningar um notkun SID- og STAR-ferla.
The intention of this AIC is to provide updated guidelines for the use of SID and STAR.

1. Flug um STAR feril / Arriving aircraft (STAR) and clearances

 1. STAR er skilgreindur sem ótruflaður ferill frá ákveðnum skilgreindum upphafs punkti að ákveðnum skilgreindum lokapunkti (til dæmis IAF) þar sem viðeigandi aðflug getur hafist.
 2. Heimild til að fylgja STAR ferli þýðir að flugvélin skal fylgja útgefnum ferli í síðustu heimiluðu flughæð en ekki hefja lækkun í samræmi við útgefinn feril fyrr en eftir að hafa fengið heimild til lækkunar frá flugumferðarstjórn.
 3. Þegar heimild til að fljúga STAR er gefin á sama tíma og heimild til aðflugs (sjá grein 3.b.ii), er lækkunarheimild innifalin.
 4. Aðflug skal ekki hefja fyrr en eftir að heimild til þess hefur verið fengin frá flugumferðarstjórn.
 1. A STAR is characterized by an uninterrupted track from a defined start point up to a defined end point (for instance IAF) where a relevant instrument approach may commence.
 2. A clearance to follow a STAR implies that the aircraft shall follow the published track at its last cleared level and descend only according to explicit level clearance(s) from ATC.
 3. When a STAR clearance is issued together with a clearance for instrument approach (see paragraph 3.b.ii), this implies a clearance to commence descend.
 4. An instrument approach shall not be commenced without an explicit clearance from ATC.

2. Hæðaheimildir með SID/STAR / Level clearances in conjunction with SID/STAR

 1. Þegar flugvél flýgur um STAR feril og er gefin heimild til lækkunar, skal flugvélin fylgja útgefnum hæðum STAR ferilsins. Fylgja skal útgefnum hæðahindrunum (t.d. FARÐU YFIR (stöðumið) Í (eða HÆRRA eða LÆGRA en) (hæð)), STAR ferilsins, nema þvílíkar hindranir hafi verið afturkallaðar af flugumferðarstjórn. Útgefnar lágmarkshæðir vegna landslags eiga alltaf við.
 2. Flugvélar í millilandaflugi munu fá heimild til að fljúga um ákveðið SID með úthafsheimild fyrir brottför.
 3. Þegar brottflugsvél, sem flýgur eftir SID ferli, fær heimild til að klifra í hærra fluglag en skilgreint er í SID ferlinum, skal flugvélin fylgja útgefnum hæðum í SID ferlinum, nema hæðahindranir hafi sérstaklega verið felldar niður af flugumferðarstjórn.Ath: Þessi regla á við þegar SID skilgreinir leiðarmið sem fara skal yfir fyrir ofan eða fyrir neðan ákveðna flughæð.
 4. Hæðahindranir útgefnar af flugumferðarstjórn skulu vera endurteknar í samhengi við síðari hæðarheimildir til að halda gildi sínu.
 1. When an arriving aircraft on a STAR is cleared to descend, the aircraft shall follow the published vertical profile of the STAR. Published level restrictions (eg. CROSS (significant point) [AT OR] ABOVE/BELOW (level)) shall be adhered to, unless such restrictions are explicitly cancelled by ATC. Published minimum levels based on terrain clearance shall always be applied.
 2. Departing aircraft on international flight will receive Oceanic Clearance and a SID clearance before departure.
 3. When a departing aircraft on a SID is cleared to climb to a level higher than the level(s) specified in the SID, the aircraft shall follow the published vertical profile of the SID, unless such restrictions are explicitly cancelled by ATC.
  Note: This regulation applies when the SID specifies significant points which shall be crossed below/above a specified level.
 4. Level restrictions issued by ATC shall be repeated in conjunction with subsequent level clearances in order to remain in effect.

3. Orðtök / Phraseology (RTF)

 1. Meginreglan er að viðeigandi úthafs-sektor mun gefa út heimild um STAR til flugvélar og viðeigandi aðflugs-sektor gefur heimild til aðflugs þegar það á við.
 2. Flugumferðarstjórn mun nota eftirfarandi orðtök þegar gefin er út SID/STAR-heimild:
  1. STAR-heimild sem innifelur ekki heimild til aðflugs:
   „(kallmerki) HEIMILT (nafn STAR ferils)“
   „(kallmerki) LÆKKAÐU (í hæð) UM STAR (í hæð)
   eða
   „(kallmerki) [HEIMILT BEINT (varða)], VIÐ (varða) KOMDU INN Á (nafn STAR ferils)“
   (og, ef við á: „[ÞEGAR TILBÚINN] LÆKKAÐU Í (fluglag/flughæð)“)
  2. STAR-heimild sem innifelur heimild til aðflugs:
   „(kallmerki) HEIMILT (tegund) AÐFLUG BRAUT (númer) UM (nafn STAR ferils)“
  3. Heimild til að fella niður hæðahindrun í STAR ferli í lækkun:
   „LÆKKAÐU Í (hæð) HÆÐAHINDRUNUM (nafn STAR ferils) [Á (staður)] AFLÉTT“
  4. Heimild til að fella niður hæðahindrun í SID í klifri:
   „KLIFRAÐU Í (hæð) HÆÐAHINDRUNUM (nafn SID ferils) AFLÉTT“
   eða
   „KLIFRAÐU NÚNA Í (hæð)“
 3. Dæmi um RNAV orðtök (einungis á ensku):
  1. Minnkuð RNAV leiðsögugeta flugvélar:
   Orðtök flugmanns: „UNABLE RNAV DUE EQUIPMENT“
  2. Flugvél sem hefur ekki P-RNAV samþykki:
   Orðtök flugmanns: „UNABLE (nafn) DEPARTURE (eða ARRIVAL) DUE RNAV TYPE“
  3. Óskað staðfestingar á möguleika flugmanns til að samþykkja heimild byggð á RNAV ferli:
   Orðtök flugumferðarstjóra:„ADVISE IF ABLE (nafn) DEPARTURE (eða ARRIVAL)“
 1. As a main rule the relevant ATCC-sector will issue STAR clearance to the aircraft, and the relevant approach control unit will issue the instrument approach clearance when appropriate.
 2. ATC-unit will use the following phraseologies in connection with SID/STAR-clearances:
  1. STAR-clearance not including clearance for instrument approach:“(callsign) CLEARED (STAR designator)”
   “(callsign) DESCEND (to flight level/altitude)VIA STAR TO (level)
   or
   “callsign) [CLEARED DIRECT (point)], AT (point) JOIN (STAR designator)”
   (and, if applicable: “[WHEN READY] DESCEND TO (flight level/altitude)”)
  2. STAR-clearance including clearance for instrument approach:
   “(call sign) CLEARED (type) APPROACH RWY (number) VIA (STAR designator)”
  3. Clearance to cancel level restriction(s) of the vertical profile of a STAR during descent:
   “DESCEND TO (level) LEVEL RESTRICTION(S) (STAR designator) [AT (point)] CANCELLED”
  4. Clearance to cancel level restriction(s) of the vertical profile of a SID during climb:
   “CLIMB TO (level) LEVEL RESTRICTION(S) (SID designator) [AT (point)] CANCELLED”
   or
   “CLIMB NOW TO (LEVEL)”
 3. Examples of RNAV phraseologies:
  1. Failure or degradation of onboard RNAV equipment:
   Pilot RTF phraseology: “UNABLE RNAV DUE EQUIPMENT”
  2. Aircraft not P-RNAV approved:
   Pilot RTF phraseology: “UNABLE (designator) DEPARTURE (or ARRIVAL) DUE RNAV TYPE”
  3. As means for ATC to confirm the ability of a pilot to accept a specific RNAV terminal area procedure:
   ATC RTF phraseology: “ADVISE IF ABLE (designator) DEPARTURE (or ARRIVAL)”

4. Frekari upplýsingar / Further Information

Ef óskað er frekari upplýsinga, vinsamlegast sendið tölvupóst til:For further information, please contact:
Netfang / E-mail: procedures@isavia.is
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled: A 011/2016