Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

B 005/2017

Effective from 13 OCT 2017

Published on 13 OCT 2017

Skoðanir mæli-, fjarskipta og flugleiðsögutækja loftfara /
Inspections of aircraft measurement, communications and navigational instruments

Efnisleg ábyrgð: Samgöngustofa. Content Responsibility: Icelandic Transport Authority.

1. Loftför, önnur en þau sem notuð eru í flugrekstri / Aircraft other than those used in air operations

 1. Loftför sem notuð eru til nætur og/eða blindflugs skulu hafa fjarskipta- og leiðsögubúnað prófaðan ásamt hraða- og hæðarmælum á a.m.k. 24 mánaða fresti.
 2. Mælt er með að hraða- og hæðarmælar loftfara sem eingöngu eru notuð til sjónflugs og takmarkaðs næturflugs, séu prófaðir á a.m.k. 24 mánaða fresti.
 3. Ratsjárvara (ATC Transponder) skal prófa á a.m.k. 24 mánaða fresti.
 4. Seguláttavita svo og fjarstýrða áttavita skal stilla (compass swing) ef grunur leikur á að þeir sýni ekki rétt, svo og eftir viðhaldsvinnu eða breytingar, sem gætu leitt af sér skekkjur í áttavita. Önnur mælitæki skal prófa ef grunur leikur á að þau vinni ekki rétt.
 5. Hvort sem mælitækin eru prófuð í loftfarinu eða á verkstæði, skal nota til þess viðurkenndan prófunarbúnað sem reglulega er borinn saman við viðurkenndan grunnstaðal. Flugvélatæknir sem framkvæmir prófun á hraða- og hæðarmælum skal hafa hlotið til þess, sérstaka þjálfun. Ef mælitæki stenst ekki prófun, telst það ólofthæft og skal það þá fært á viðurkennt mælitækjaverkstæði, til viðgerðar. Stilling á hraða- og hæðarmælum skal fara fram á viðurkenndu mælitækjaverkstæði.
 6. „Pilot/static“ kerfið skal lekaprófa ef leiðslum hefurverið raskað.
 1. Aircraft used for operations under night and/or instrument flight rules (IFR), shall have their radio and navigation equipment tested, along with airspeed indicators and altimeters, at least once every 24 months.
 2. It is recommended that the airspeed indicators and altimeters of aircraft used solely for operations under visual flight rules (VFR) and limited night flight are tested at least once every 24 months.
 3. ATC Transponders should be tested at least once every 24 months.
 4. Magnetic compasses and gyro compasses shall undergo compass swing when they are believed to show incorrect readings and after maintenance or alterations that could lead to errors in the compass. Other instruments should be tested if there is suspicion that they do not work correctly.
 5. Whether instruments are tested in the aircraft or at the workshop, the use of approved testing equipment which is regularly compared with the approved base standard is required. An aircraft maintenance technician who performs tests on airspeed indicators and altimeters must have undergone special training. If an instrument fails the test, it is considered non-airworthy and shall be sent to a recognised instruments workshop for repairs. Adjustment of the airspeed indicators and altimeters must be carried out in an approved instruments workshop.
 6. The "pitot /static" system shall be leak tested if tubes have been disrupted.

2. Loftför sem notuð eru í flugrekstri / Aircraft used in air operations

Mæli-, fjarskipta og flugleiðsögutæki loftfara í atvinnuflugi skulu prófuð samkvæmt viðurkenndri viðhaldsáætlun.Aircraft measurement, communications and navigational instruments in commercial aviation shall be tested according to an approved maintenance program.
Reglur þessar öðlast gildi nú þegar.These regulations come into effect immediately.


Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
B 006 / 2004
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END