Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

B 008/2017

Effective from 13 OCT 2017

Published on 13 OCT 2017

Reynsluflug /
Test flights

Efnisleg ábyrgð: Samgöngustofa. Content Responsibility: Icelandic Transport Authority.

1. Reynsluflug / Test flights

Til umráðanda og flugvéltækna loftfara sem eru ekki EASA loftför og falla ekki undir reglugerð EB nr. 1321/2014 sem innleidd var hér á landi með reglugerð nr. 926/2015:For holder and aircraft maintenance technicians for aircraft which are not EASA aircraft and are not covered by EU Regulation No. 1321/2014, which was implemented domestically with Regulation No. 926/2015:
 1. Með vísan til 3. mgr. 26. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998 er heimilt að fljúga loftfari, sem er ekki EASA loftfar, til reynslu eftir viðhald, viðgerð eða breytingu enda sé reynsluflugið nauðsynlegt og framkvæmt í þeim eina tilgangi að sannprófa megi lofthæfi loftfarsins.
 2. Áður en slíkt flug er framkvæmt verður að liggja fyrir skrifleg staðfesting frá flugvéltækni, í viðhaldsgögnum loftfarsins, um að loftfarið sé flughæft og hver sé tilgangur reynsluflugsins.

 3. Áður en reynsluflug er hafið skal flugmaður, við undirbúning flugsins, m.a. ganga úr skugga um að loftfarið hafi verið lýst flughæft með því að skoða viðhaldsgögn loftfarsins. Hann verður einnig að gera huglæga áætlun um hvernig hann hyggst framkvæma flugið og hvernig hann hyggst bregðast við ef eitthvað skyldi fara úrskeiðis meðan á reynslufluginu stendur.
 4. Að afloknu reynslufluginu skal flugmaður skrá athugasemdir og niðurstöður reynsluflugsins í viðhaldsgögn loftfarsins við hlið útskriftar flugvéltæknisins fyrir reynsluflugið, ásamt undirskrift og númeri flugskírteinis síns. Ef hann gerir engar athugasemdir verður hann einnig að skrá í viðhaldsgögnin að svo sé.
 5. Ef engar athugasemdir hafa verið gerðar eftir reynsluflugið og flugvéltæknir hefur staðfest það með undirskrift sinni og skírteinisnúmeri er loftfarið talið lofthæft.
 6. Framangreint gildir ekki um loftför sem falla undir reglugerð nr. 926/2015 og reglugerð nr. 1185/2012. Þessi loftför þurfa að sækja um flugheimild (permit to fly) í samræmi við það sem fram kemur í reglugerð nr. 380/2013.
 1. With reference to paragraph 3 of Article 26 of the Aviation Act No. 60/1998, as amended, an aircraft that is not an EASA aircraft may be operated for testing purposes after maintenance, repair or modification, provided that the test flight is necessary and performed for the sole purpose of verifying the airworthiness of the aircraft.
 2. Before such a flight is carried out, a written confirmation from an aircraft maintenance technician must have been entered in the maintenance records of the aircraft, stating that the aircraft is safe for the intended flight, as well as the purpose of the test flight.
 3. Prior to the test flight, the pilot, during the preparation of the flight, shall make sure that the aircraft has been declared safe for the intended flight by viewing the aircraft maintenance records. He must also make a mental plan of how he intends to conduct the flight and how he intends to react if something should go wrong during the test flight.
 4. Upon completion of the test flight, the pilot shall enter comments and the results of the test flight in the aircraft maintenance records alongside the entry made by the aircraft maintenance technician before the test flight, along with his signature and license number. If no remarks are made this must also be stated in the file maintenance records.
 5. If no remarks have been made after the test flight and the aircraft maintenance technician has confirmed it with his signature and certificate number, the aircraft is considered airworthy.
 6. The above does not apply to aircraft covered by the provisions of Regulation No. 926/2015 and Regulation No. 1185/2012. The operators of those aircraft must apply for permit to fly, in accordance with what is stated in Regulation No. 380/2013.


Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
A 015/2017, B 002 / 2013, B 011 / 2004, B 007 / 2004, B 002 / 2004
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END