Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 018/2017

Effective from 15 DEC 2017

Published on 15 DEC 2017

Fjarstýrð loftför (drónar eða flugmódel) /
Remotely piloted aircraft (drone or aircraft model)

Efnisleg ábyrgð: Samgöngustofa Content Responsibility: Icelandic Transport Authority

1. Fjarstýrð loftför (drónar eða flugmódel) /
Remotely piloted aircraft (drone or aircraft model)

Með reglugerð um starfrækslu fjarstýrðra loftfara nr. 990/2017 sem tekur gildi 15. desember 2017, taka gildi reglur um starfrækslu og flug fjarstýrðra loftfara (dróna eða flugmódela) á Íslandi. With Regulation No 990/2017 on the operation of remotely piloted aircraft, entering into force on 15 December 2017, rules on flight and operations of remotely piloted aircraft (drone or aircraft model) enter into force in Iceland.
Reglugerðin gerir greinarmun á því hvort um flug fjarstýrðra loftfara í atvinnuskyni eða tómstundaskyni er að ræða, en sérstök skilyrði gilda fyrir notkun fjarstýrðra loftfara sem flogið er í atvinnuskyni, sjá nánar í reglugerð.The regulation distinguishes between flight of remotely piloted aircraft for leisure or professional purpose, but specific requirements apply to the operations of remotely piloted aircraft when used for professional purpose.
Eftirfarandi eru almennar takmarkanir á flugi fjarstýrðra loftfara (dróna eða flugmódela) skv. reglugerðinni, en nánari ákvæði og kröfur um flug fjarstýrðra loftfara (dróna eða flugmódela) er að finna í reglugerðinni. Following are general restrictions on the flight of remotely piloted aircraft (drones or aircraft models) according to the Regulation, but further requirements for the flight of remotely piloted aircraft (drones or aircraft models) are stipulated in the Regulation.
Óheimilt er að fljúga fjarstýrðu loftfari (dróna eða flugmódeli) yfir mannfjölda.It is prohibited to fly a remotely piloted aircraft over crowds of people.
Innan þéttbýlis er eingöngu heimilt að fljúga í tómstundaskyni fjarstýrðu loftfari (dróna eða flugmódeli) sem vegur að hámarki 3 kg. Within urban areas, remotely piloted aircraft (drone or aircraft model) that is being flown for leisure may weigh a maximum of 3 kg.
Ekki skal flogið nær íbúðarhúsnæði eða athafnasvæðum en 50 m nema með heimild frá eiganda, umráðanda eða húsfélagi.Without consent from the owner, caretaker or residents´ association, remotely piloted aircraft (drone or aircraft model) may not be flown closer to residential buildings or premises, than 50 meters.
Utan þéttbýlis er heimilt að fljúga fjarstýrðu loftfari (dróna eða flugmódeli) sem vegur að hámarki 25 kg. Ekki skal flogið nær frístundahúsum, íbúðarhúsnæði eða athafnasvæðum utan þéttbýlis en 150 m án heimildar eiganda eða umráðandaIn areas outside urban areas, remotely piloted aircraft (drone or aircraft model) weighing a maximum of 25 kg may be flown. Without consent from the owner or caretaker, remotely piloted aircraft may not be flown closer to summer houses, residential buildings or premises outside urban areas, than 150 meters.
Fylgja skal fyrirmælum, takmörkunum og banni flugumferðarþjónustu, lögreglu, Landhelgisgæslunnar, Samgöngustofu sem og annarra yfirvalda um flug fjarstýrðra loftfara (dróni eða flugmódel) á tilteknum svæðum, þ.á.m. takmörkunum sem settar eru innan friðlýstra svæða á grundvelli laga um náttúruvernd eða á grundvelli sérlaga sem um viðkomandi svæði kunna að gilda.The instructions, restrictions and prohibition by air traffic services, police, the Icelandic Coast Guard, the Icelandic Transport Authority and other authorities on flights of remotely piloted aircraft (drone or aircraft model) in specific areas shall be followed, including restrictions of flights within protected areas based on the Nature Conservation Act or on the basis of special acts that may apply to the area concerned.
Taka skal tillit til allrar flugumferðar sem og annarrar umferðar. Fylgjast skal með loftrými þar sem flug á sér stað svo að hægt sé að stöðva flug/víkja ef loftför með stjórnanda um borð nálgast rýmið. Jafnframt skal þess gætt að flug trufli ekki aðra umferð s.s. skipa eða ökutækja eða sé til þess fallið að skerða athygli stjórnenda eða annarra um borð. Fjarstýrð loftför (dróni eða flugmódel) skulu víkja fyrir annarri umferð og óheimilt er að nýta fjarstýrt loftfar til að hafa áhrif á aðra umferð.All air traffic as well as other traffic shall be taken into account. Airspace shall be monitored where remote piloted flights (drone or aircraft model) take place so that the flight can be stopped or diverted if manned aircraft approaches the space. At the same time, care shall be taken that flights will not interfere with any other traffic such as ships or vehicles and not impair the attention of pilots or other persons on board. Remotely piloted aircraft (drone or aircraft model) shall keep out of the way of other traffic and may not be used to affect other traffic.
Óheimilt er að fljúga fjarstýrðu loftfari (dróna eða flugmódeli) í meiri hæð en 120 m yfir láði og legi.It is prohibited to fly a remotely piloted aircraft (drone or aircraft model) at an altitude greater than 120 m above the ground or sea.
Óheimilt er að fljúga innan 150 metra fjarlægðar frá opinberum byggingum s.s. Alþingi, forsetabústað, ráðuneytum, lögreglustöðvum og fangelsum.It is prohibited to fly within 150 meters from public buildings such as Parliament, the President's Residence, ministries, police stations and prisons.
Leyfi rekstraraðila flugvallar þarf til þess að fljúga fjarstýrðu loftfari (dróna eða flugmódeli) innan flugvallarsvæða.A permit from the airport operator is required for flying a remotely piloted aircraft (drone or aircraft model) within an aerodrome area.
Leyfi Isavia þarf til þess að fljúga fjarstýrðu loftfari (dróna eða flugmódeli) innan:A permit from Isavia is required for flying a remotely piloted aircraft (drone or aircraft model) within:
  1. 2 km frá svæðamörkum Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvallar;
  2. 1,5 km frá svæðamörkum annarra áætlunarflugvalla,
  1. 2 km from Keflavik Airport, Reykjavik Airport, Akureyri Airport and Egilsstadir Airport;
  2. 1.5 km from the boundary of other airports with scheduled air transport,
að því undanskildu að flug er heimilt ef loftfarinu er flogið undir hæð hæstu mannvirkja í næsta nágrenni við flugferil loftfarsins.with the exception that flights may be operated below the height of the highest structures in the immediate vicinity of the flight trajectory of the aircraft.
Gátt fyrir umsóknir um leyfi er að finna á heimasíðu Isavia.Application for permission shall be filed on the Isavia website.
Í kringum flugbrautir annarra flugvalla og lendingarstaða skal sýna ýtrustu varkárni og gæta fyllsta öryggis. Fjarstýrð loftför (dróni eða flugmódel) skulu ávallt víkja fyrir annarri flugumferð. Upplýsingar um svæðamörk flugbrauta og áætlunarflugvelli er að finna á vef Samgöngustofu.Extreme caution and care shall be exercised in the proximity of other aerodromes and landing and take-off areas. Remotely piloted aircraft (drone or aircraft model) shall always make way for other air traffic. Information on boundaries of runways and scheduled air service airports can be found on the website of the Icelandic Transport Authority.
Flug fjarstýrðra loftfara (dróni eða flugmódel) skal ávallt fara fram í augsýn fjarflugmanns eða umsjónarmanns fjarstýrðs loftfars. Þó er heimilt að fljúga fjarstýrðu loftfari (dróna eða flugmódeli) sem vegur minna en 3 kg úr augsýn fjarflugmanns sé um að ræða flug utan þéttbýlis og byggðra svæða, að því gefnu að aðskilnaður sé tryggður og að flug ógni ekki fólki, dýrum og loftförum með stjórnanda um borð eða sé til þess fallið að valda tjóni á eignum eða raska varpstöðvum eða búsvæðum villtra dýra.Remotely piloted aircraft flights (drone or aircraft model) shall always be conducted within the visual line of sight of a remote pilot or an RPA observer of a remotely piloted aircraft. However, a remotely piloted aircraft (drone or aircraft model) weighing less than 3 kg may be flown out of line of sight of a remote pilot in case of flights outside urban and habited areas provided that spacing is ensured and provided that the flight does not threaten persons, animals and manned aircraft or causes damage to property or disruption to bird colonies or wildlife habitats.
Samgöngustofa sér um veitingu leyfa og undanþága fyrir fjarstýrð loftför (dróna eða flugmódel) sem ekki er flogið í tómstundaskyni í öðrum tilvikum en þegar um er að ræða flug í nágrenni flugvalla, í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 990/2017 um fjarstýrð loftför. The Icelandic Transport Authority issues permits and exemptions for the operations of non-recreational, remotely piloted aircraft, according to Regulation No 990/2017.
Gátt fyrir umsóknir um leyfi og undanþágu fyrir fjarstýrð loftför sem ekki er flogið í tómstundaskyni er að finna á heimasíðu Samgöngustofu.Application for permission or exemptions for the operations of non-recreational, remotely piloted aircraft shall be filed on the Icetra website.
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
A 001/2014, A 017/2017
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END