Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

B 005/2018

Effective from 20 JUL 2018

Published on 20 JUL 2018

Lækkun út úr flugstjórnarrými yfir Íslandi / Descend out of controlled airspace over Iceland

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Flugleiðsögusvið - FLS. Content Responsibility: Isavia, Air Navigation Services Division.

1. Inngangur / Introduction

1.1 Þessu upplýsingabréfi er ætlað að skýra þær reglur sem gilda um lækkun út úr flugstjórnarrými yfir Íslandi. 1.1 The purpose of this AIC is to explain the valid rules on descend out of controlled airspace over Iceland.

2. Umfjöllun / Discussion

2.1 Fyrst er vakin athygli á grein ENR 1.6.2 lið 1. f, þar sem segir: ATC ber aðeins ábyrgð á aðskilnaði loftfara frá jörðu þegar um stefningu loftfara í IFR-flugi er að ræða. Þetta þýðir að ábyrgð á lágmarkshæðum liggur ávallt hjá flugmanni, nema ef flugvélin hefur fengið stefningu (vector) frá flugumferðarstjórn.2.1 In ENR 1.6.2 section 1. f, it states that the responsibility for terrain (obstacle) clearance is only accepted by ATC when vectoring IFR flights. This means that it is always the responsibility of the pilot to make sure the aircraft is above the obstacle level, unless he has received vectors from ATC.
2.2 Flugvél getur aldrei fengið heimila lækkun niður fyrir lágmarkshæð þeirrar flugleiðar sem vélin hefur blindflugsheimild til að fljúga um.2.2 An aircraft can never receive a clearance below the minimum altitude of the route that it has a clearance to fly.
2.3 Flugvél sem flýgur eftir blindflugsheimild getur fengið lækkun út úr stjórnuðu loftrými þar sem gefinn hefur verið út í Flugmálahandbók (AIP) lækkunarferill að flugvelli, hvort sem um er að ræða ARRIVAL PROCEDURES t.d. VAD ONE ARRIVAL um BRUSI að Egilsstaðaflugvelli, aðflugsferil t.d. NDB RWY12 um SULAN að Vestmannaeyjaflugvelli eða RNAV(GNSS) D um KUMUX að Ísafjarðarflugvelli.2.3 An aircraft on an IFR clearance can receive a descend clearance out of controlled airspace where a descend procedure has been published in AIP Iceland, whether it is an ARRIVAL PROCEDURES such as VAD ONE ARRIVAL via BRUSI into Egilsstadir airport, approach procedure such as NDB RWY12 via SULAN to Vestmannaeyjar airport or RNAV(GNSS) D via KUMUX into Isafjordur airport

3. Verklag flugmanna / Pilot Procedures

3.1 Ef flugmaður fær heimild til lækkunar út úr flugstjórnarrými án þess að tilgreint sé hvaða aðflug skal framkvæma, skal flugmaður tilkynna flugumferðarstjórn hvaða aðflug hann ætlar að fljúga (sjá ENR 1.5.2.1).3.1 If a pilot receives a clearance for a descend out of controlled airspace without specifying which procedure is to be flown, the pilot shall report to ATC which procedure he intends to follow (see ENR 1.5.2.1).
3.2 Ef flugvél á blindflugsheimild vill fljúga beint að flugvelli sem ekki hefur útgefinn lækkunarferil t.d. að Stykkishólmsflugvelli getur hún fengið lækkun í lágmarkshæð (area minimum altitude) (2000 fet yfir hæstu hindrun, sjá ENR 6.1-3) og þarf viðkomandi vél þá að ljúka blindflugi (sjá ENR 1.3.1.3.1) áður en lækkað er niður fyrir lágmarkshæð og út úr stjórnuðu loftrými (3000 fet yfir sjávarmáli eða 1000 fet yfir jörðu hvort sem er hærra). Sama regla gildir ef flugvél er með heimild beint að flugvelli en ekki um vörðu (waypoint) eða vita (NDB/VOR) þaðan sem útgefinn er lækkunarferill. 3.2 If an IFR aircraft wants to fly direct to an airport that has no published descend procedure for example Stykkisholmur airport it can receive a descend clearance to the area´s minimum altitude (2000 feet above the highest terrain, see ENR 6.1-3), it must cancel IFR for further descend below the minimum altitude and out of controlled airspace (3000 feet above sea level or 1000 feet over earth, whichever is higher). The same rule applies if an aircraft has a clearance to fly direct to an airport but not to the waypoint or beacon (NDB/VOR) where the published descend procedure is from.
Athugið að þó svo útgefinn sé lækkunarferill frá vita eða vörðu í nágrenni vallarins, þá þarf vélin að hafa blindflugsheimild um þá vörðu eða vita til að geta fengið lækkun út úr stjórnuðu loftrými.NB. Even though there is a published descend procedure from a beacon or a waypoint near the airport, the aircraft must have an IFR clearance via that waypoint or beacon to receive a descend clearance out of controlled airspace.
3.3 Flugvél á blindflugsheimild má ekki beygja af heimilaðri leið innan stjórnaðs loftrýmis án þess að vera búin að fá breytingu á blindflugsheimild. Þessi regla gildir einnig á meðan vélin er að fylgja aðflugsferli þar sem hluti hans þ.m.t. fráhvarfsflug er innan stjórnaðs loftrýmis.3.3 An IFR aircraft may not turn of the cleared route while inside controlled airspace unless it has received a reroute clearance from ATC. This rules also applies while an aircraft is following an approach procedure where part of it (including missed approach) is within controlled airspace.
3.4 Ef flugmaður vill fljúga aðra leið en flugvélin hefur fengið heimild um, til dæmis gera aðflug að braut til suðurs, í stað þess að gera aðflug til norðurs frá aðflugsvita sem vélin hefur heimild um. Þá skal flugmaður kalla í flugstjórn eða flugradíó flugvallar, ef við á, og óska eftir breyttri heimild til að fljúga að aðflugsvita eða vörðu þaðan sem útgefið er aðflug til suðurs. Bíða þarf eftir að sú heimild berist áður en beygt er. Einnig getur flugmaður, ef veður leyfir, tilkynnt lok blindflugs og látið vita um breytt flug.3.4 If a pilot wishes to fly a different route than the aircraft has already been cleared, for example make an approach from the south instead the approach that is published to the north from the beacon that the aircraft has been cleared to. Then the pilot shall contact ACC or AFIS at the airport, as applicable and request a reroute to the beacon or waypoint where the published approach procedure to the south start from. Wait until the clearance is received before the turn is commenced. Also, weather permitting the pilot can report that he is cancelling his IFR flight and proceed VFR.
3.5 Innan flugstjórnarsvæðis Reykjavíkur (Reykjavik CTA), þar sem lágmarkshæð er lægri en mörk stjórnaðs loftrýmis (t.d. yfir úthafi og Grænlandi) getur flugvél fengið heimild til lækkunar út úr stjórnuðu loftrými óháð útgáfu lækkunarferla3.5 Within Reykjavik CTA where the minimum altitude is lower than the lower limit of the CTA (for example over the Atlantic Ocean or over Greenland) an aircraft can receive a descend clearance out of controlled airspace even though there is no published descend procedure.

4. Frekari upplýsingar / Further Information

4.1 Ef óskað er frekari upplýsinga vinsamlegast sendið tölvupóst til:4.1 For further information, please contact:
Netfang / Email: procedures@isavia.is


Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
B 004 / 2014
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END