Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 016/2019

Effective from 16 AUG 2019

Published on 16 AUG 2019

Flug án heimildar á fastan hraða /
Operations Without an Assigned Fixed Speed (OWAFS)

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Flugleiðsögusvið - FLS Content Responsibility: Isavia, Air Navigation Services Division

1. Inngangur / Introduction

1.1
ICAO Norður Atlantshafs svæðið (NAT) hefur ákveðið að hefja innleiðingu verkefnis sem gefur flugrekendum kost á flugi í NAT svæðinu án þess að föstum hraða sé úthlutað. Markmiðið er aukin hagkvæmni í flugi og minnkun umhverfisáhrifa.
1.1
The ICAO North Atlantic Region (NAT) is initiating a coordinated project to allow the use of flexible speeds in the NAT in accordance with ICAO rules. The implementation of Operations Without an Assigned Fixed Speed (OWAFS) is intended to enhance operator fuel and time efficiencies and reduce greenhouse gas (GHG) emissions.
Þetta upplýsingabréf útskýrir innleiðingu verkefnisins í íslenska flugstjórnarsvæðinu.The purpose of this AIC is to explain the implementation of this project within the Reykjavik Control Area.
1.2
Krafan um að öllum flugvélum skuli gefin heimild til að halda föstum hraða hefur verið fjarlægð úr skjölum NAT svæðisins (ICAO Doc 7030). Eftir sem áður munu nær allar þotur áfram fá úthafsheimildir með Mach hraða. Ástæðan er tæknilegar takmarkanir, þar sem Mach hraði er föst breyta í ACARS úthafsflugheimildar skeytinu (CLX). Flugmenn skulu óska eftir breytingu á heimiluðum hraða ef þörf er á.
1.2
The requirement to issue an assigned fixed Mach to all flights has been removed from NAT documents (ICAO Doc 7030), however, due to the technical design of the ACARS Oceanic Clearance (CLX) message, nearly all oceanic clearances issued to turbojet aircraft in the NAT Region will need to continue including an assigned Mach. If any variation to the assigned Mach is desired, flight crews must request such changes from ATC.
1.3
Flugvélaframleiðendur mæla með breytilegum hraða til að hámarka orkunýtingu. Því mun flugumferðarstjórn gera ráð fyrir því að flest flug vilji fljúga í gegnum NAT svæðið án þess að vera með heimild á fastan Mach hraða.
1.3
Aircraft manufacturers recommend a variable cruise Mach operation for maximum efficiency. Thus, ATC will assume that most flights will prefer to operate in the NAT region without a fixed Mach speed.
1.4
Eftirfarandi er útskýring á notkun orðanna „ætti“, „þarf“ og „skal“ eins og þau eru notuð í þessu upplýsingabréfi.
 1. „Ætti“ er notað til að auðkenna verklag sem mælt er með eða stefnu sem talin er æskileg fyrir öryggi flugs.
 2. „Skal“ og „Þarf“ eru notuð til að auðkenna verklag eða stefnu sem talin er nauðsynleg fyrir öryggi flugs.
1.4
The following is an explanation of the terms "should", "must" and "shall" as used in this information letter.
 1. "Should" is used to indicate a recommended practice or policy that is considered as desirable for the safety of operations.
 2. "Shall" and "must" are used to indicate a practice or policy that is considered as necessary for the safety of operations.

2. Yfirlit / Overview

2.1
Allar flugvélar, óháð því hvort þær eru búnar FANS, munu teljast hæfar til flugs án heimildar á fastan hraða bæði innan og utan loftrýmis þar sem kögunarþjónusta er veitt.
2.1
All aircraft, regardless of FANS equipage, will be eligible for the application of OWAFS in both ATS surveillance and non-surveillance airspace.
2.2
Útgáfa úthafsflugheimilda um ACARS og talsambönd munu halda áfram óbreytt.
2.2
Current ACARS / Voice oceanic clearance procedures will be retained.
2.3
Verklag við útgáfu úthafsheimilda verður óbreytt. Heimild á fastan Mach hraða verður áfram hluti af úthafsheimild.
2.3
Oceanic clearance procedures will remain unchanged. A fixed Mach will continue to be part of the oceanic clearance.
2.4
Flugumferðarstjórn munu leggja áherslu á að afturkalla hraðahindranir þegar hægt er vegna umferðar.
2.4
ANSPs will strive to remove a speed restriction when operationally feasible.
2.5
Verklag verður tvískipt:
 1. heimild til að halda föstum hraða
 2. engin hraðaheimild - fylgt er verklagi sem lýst er í ICAO Viðauka 2 (grein 3.6.2.2)
2.5
There will be two modes of operation regarding speed:
 1. Clearance with an assigned speed
 2. No speed assignment-provisions of ICAO Annex 2 (paragraph 3.6.2.2 apply)
2.6
Flugumferðarstjórn mun beita hraðastjórnun eins og þarf í samræmi við leiðbeiningar í ICAO Doc 4444.
2.6
ATC will apply "speed control" as needed in accordance with guidance in ICAO Doc 4444.
2.7
Hugtökin "Cost Index" eða "ECON" ætti almennt ekki að nota í samskiptum milli flugmanna og flugumferðarstjóra hvað varðar flug án heimildar á fastan hraða.
2.7
The terms Cost Index or ECON should not normally be used in communications between ATC and aircraft with respect to the authorization for or use of OWAFS.
2.8
Innleiðing flugs án heimildar á fastan hraða mun, þegar hægt er, nota núverandi CPDLC skeytasett og/eða stöðluð orðtök.
2.8
Implementation of OWAFS will, where possible, make use of existing CPDLC message sets and/or standard voice phraseology.
2.9
Eftirfarandi almenn orðtök, milli flugumferðarstjóra og flugmanna, munu verða innleidd í NAT:
 1. Til að gefa heimild til flugvélar að halda föstum hraða
  1. Orðtök: MAINTAIN MACH (hraði)
  2. CPDLC: SPDU-4/UM106: MAINTAIN (hraði)
  3. ACARS úthafs heimild um data link: Heimild á fastan Mach hraða er nauðsynleg í CLX skeyti
 2. Til að fjarlægja hraðahindrun:
  1. Orðtök: RESUME NORMAL SPEED
  2. CPDLC: SPDU-13/UM116: RESUME NORMAL SPEED
 3. Svar við spurningu flugmanns:
  1. Orðtök: NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS
  2. CPDLC SPDU-14/UM169 (frjáls texti): NO SPEED RESTRICTION
2.9
The following common phraseology, between ATC and flight crew, will be implemented across the NAT:
 1. To clear aircraft on a fixed speed:
  1. Voice: MAINTAIN MACH (speed)
  2. CPDLC: SPDU-4/UM106: MAINTAIN (speed)
  3. ACARS data link oceanic clearance: Assigned Mach speed is required in oceanic CLX messages
 2. To remove the speed restriction:
  1. Voice: RESUME NORMAL SPEED
  2. CPDLC: SPDU-13/UM116: RESUME NORMAL SPEED
 3. Response to a pilot inquiry:
  1. Voice: NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS
  2. CPDLC SPDU-14/UM169 (free text): NO SPEED RESTRICTION
2.10
Ef flugvél hefur fengið heimild með föstum hraða:
 1. Flugáhöfn þarf ekki að óska eftir heimild til afléttingar á hraðahindrun, flugumferðarstjórn mun bjóða breytilegan hraða þegar hægt er.
 2. Flugáhöfn skal fylgja ICAO Viðauka 2 (grein 3.6.2.2 b) Breyting frá heimiluðum hraða: láta skal viðeigandi flugumferðarstjórnareiningu vita án tafar.
2.10
If an aircraft has been cleared on a fixed Mach speed;
 1. The flight crew will not need to request OWAFS, ATC will offer a variable Mach when possible.
 2. The flight crew abides by ICAO Annex 2 (paragraph 3.6.2.2 b) Deviation from ATC assigned Mach number/indicated airspeed: the appropriate air traffic services unit shall be informed immediately.
2.11
Ef flugvél fær síðan heimildina RESUME NORMAL SPEED (um CPDLC eða talsamskipti), þarf flugáhöfn ekki lengur að fylgja áður útgefnum Mach hraða. En flugáhöfn skal láta flugumferðarstjórn vita ef hún, í framhaldi af því að hafa fengið RESUME NORMAL SPEED, ætlar að auka eða minnka hraða um Mach 0.02 eða meira frá síðasta heimilaða Mach hraða.
2.11
If the aircraft then receives RESUME NORMAL SPEED (via CPDLC or Voice), the flight crew no longer needs to comply with a previously issued Mach. However, the flight crew shall advise ATC if, as the result of the RESUME NORMAL SPEED message, they intend to adjust their speed by plus or minus Mach 0.02 or more from their last assigned speed.
2.12
Flug án heimildar á fastan hraða mun verða boðið um leið og tækifæri gefst.
2.12
OWAFS will be offered to aircraft whenever the opportunity exists.
2.13
Flug án heimildar á fastan hraða mun verða nýtt í samræmi við staðlaðar aðskilnaðarreglur og öryggi loftfara.
2.13
OWAFS will be managed in a manner dictated by required separation standards and safety of operations.

3. Framkvæmd flugs án heimildar á fastan hraða / OWAFS operational scenario

3.1
Áður en komið er inn í úthafssvæði:
 1. Flugfélag leggur inn flugáætlun fyrir flug AB123 með hraða M.81 í gegnum NAT svæðið.
 2. Áður en vélin kemur að mörkum fyrsta úthafssvæðisins, óskar AB123 eftir úthafsheimild með M.81.
3.1
Pre-Oceanic Entry:
 1. Airline operator files a flight plan for flight number AB123 with a NAT crossing speed of M.81.
 2. Prior to the oceanic entry point (OEP), AB123 requests an oceanic clearance with a speed of M.81.
3.2
Eftir að komið er inn í úthafssvæði:
 1. Flugumferðarstjórn sem stýrir AB123 metur umferðarmyndina.
 2. Ef nægur aðskilnaður er til staðar:
  1. Ef vélin er búin CPDLC fær hún sent skeyti SPDU-13/UM116 RESUME NORMAL SPEED
  2. Ef vélin er ekki búin CPDLC, fær hún heimild á fjarskiptatíðni RESUME NORMAL SPEED
 3. Flugáhöfn þarf ekki lengur að fylgja áður útgefinni heimild á Mach hraða. En, flugáhöfn skal láta flugumferðarstjórn vita, ef fyrirhugað er að breyta hraða um Mach 0.02 eða meira frá síðasta heimilaða hraða. Í þessu dæmi, þar sem gefin var heimild á M.81, þarf að láta flugumferðarstjórn vita ef hægt er á niður í M.79 eða minna eða hraði er aukinn í M.83 eða meira.
 4. Flugumferðarstjórn fylgist með flugi AB123, og aðskilnaði frá öðrum flugvélin, í samræmi við hefðbundið verklag.
 5. Flugumferðarstjórn samræmir við aðliggjandi flugstjórnarsvæði í samræmi við gildandi svæðasamninga.
 6. Þegar AB123 kemur að næsta úthafssvæði þá heldur hún áfram að fljúga án heimildar á fastan hraða.
 7. Ef breytingar verða sem leiða til þess að ekki er lengur í boði að fljúga án heimildar á fastan hraða mun AB123 fá CPDLC skeyti SPDU-4 (UM106) MAINTAIN (hraði - í þessu tilfelli M.81), eða hliðstæða heimild á fjarskiptatíðni, þar sem bundinn er endi á flug án heimildar á fastan hraða vegna annarrar flugumferðar sem tryggja þarf aðskilnað frá.
 8. Þegar ekki er lengur þörf á hraðahindrun vegna aðskilnaðar, mun flugumferðarstjórn aftur beita verklaginu sem líst er að ofan og leyfa flugmönnum að fylgja aftur hefðbundum hraða.
3.2
Established in Oceanic Airspace:
 1. ATC controlling AB123 assesses the traffic situation with other aircraft.
 2. If the required minimum is sufficiently ensured:
  1. For CPLDC equipped aircraft an uplink message SPDU-13/UM116 RESUME NORMAL SPEED will be sent
  2. For aircraft without CPDLC capability, a voice message RESUME NORMAL SPEED will be sent;
 3. The flight crew no longer needs to comply with a previously issued Mach. However, the flight crew shall advise ATC if, as the result of the RESUME NORMAL SPEED message, they intend to adjust their speed by plus or minus Mach 0.02 or more from their last assigned speed. In this case, with a previously assigned speed of .81, they must inform ATC if the flight either slows to M.79 or less or speeds up to M.83 or more.
 4. ATC monitors AB123's progress, and its separation from other aircraft, in accordance with normal operating procedures.
 5. ATC coordinates with the receiving ANSP in accordance with inter-unit agreements.
 6. Upon arrival at the new OCA boundary, AB123 continues to operate without assigned speed.
 7. As a result of a change in the tactical situation, and OWAFS can no longer be offered, AB123 receives a CPDLC uplink SPDU-4 (UM106) MAINTAIN (speed - in this case M.81), or the equivalent clearance by voice, signifying a cessation of OWAFS due to conflicts.
 8. Following resolution of conflicts, ATC again applies the procedures described before, allowing the flight crew to resume normal speed.

4. Þjálfun flugáhafna / Flight Crew Training

4.1
Viðeigandi þjálfun fyrir flugáhafnir er nauðsynleg til að tryggja skilning verklags vegna flugs án heimildar á fastan hraða, sérstaklega hvað varðar svör við stöðluðum orðtökum eða CPDLC skeytum sem tengjast hraðastjórnun.
4.1
Appropriate flight crew education will be required to ensure a thorough understanding of OWAFS procedures especially regarding responses to standard voice or CPDLC messages relating to speed assignments.

5. Viðbrögð við óvissuástandi / Contingency procedures

5.1
Látið flugumferðarstjórn vita án tafar af hvers kyns vandamálum sem gætu haft áhrif á notkun FANS (CPDLC/ADS-C) gagnasambönd eða hvað annað, svo sem veður, sem kallar á verulegar hraðabreytingar.
5.1
Advise ATC immediately of any data link issues that might affect FANS (CPDLC/ADS-C) data link operations or any situation, like weather conditions, that require a more significant speed change.

6. Áhersluatriði / Special emphasis items

Athygli flugrekstraraðila er vakin á lista hér fyrir neðan sem gefur samantekt fyrir flug án heimildar á fastan hraða. Listinn er ætlaður til að aðstoða flugrekstraraðila við að útbúa þjálfunarefni fyrir flugmenn.Operator attention is directed to the list below which provides a "quick reference" for OWAFS. It is intended to be used as a job aid for operators developing pilot training material
Flugáhafnir:
 • Ættu að tryggja FANS (CPDLC/ADS-C) samband við viðeigandi úthafsflugstjórnarsvæði;
 • Geta óskað eftir að RESUME NORMAL SPEED í gegnum CPDLC (ef þeim er ekki boðið það);
 • Ættu að setja inn viðeigandi "cost index" (ECON í gildandi flugáætlun í stjórntölvu (FMS) flugvélarinnar. Þetta ætti að vera innan +/- .01 Mach frá heimiluðu Mach;
 • Þurfa að láta flugumferðarstjórn vita með CPDLC eða á fjarskiptatíðni ef hraðinn breytist um Mach 0.02 eða meira frá síðasta heimiliðum hraða eftir að hafa fengið RESUME NORMAL SPEED skeyti; og
 • Flugumferðarstjórn mun gefa heimild á fastan Mach hraða ef breytilegur Mach hraði er ekki lengur í boði.
Flight Crew:
 • Should ensure a FANS (CPDLC/ADS-C) connection with the appropriate oceanic control area;
 • Can request RESUME NORMAL SPEED via CPDLC (if not offered);
 • Should insert the appropriate current flight plan "cost index" (ECON) into the FMS. This should typically be within +/- .01 Mach of the assigned Mach;
 • Must inform ATC via CPDLC or voice if, as a result of the RESUME NORMAL SPEED message and subsequent insertion of cost index (ECON), the speed varies plus or minus Mach 0.02 or more from the assigned Mach; and
 • ATC will assign a fixed Mach if variable Mach can no longer be supported.
CPDLC Uplink Messages in support of OWAFS CPDLC UPLINK OR VOICE MESSAGE MEANING REASON ATC WOULD UPLINK CREW ACTION
RESUME NORMAL SPEED Instruction to resume a normal speed. The aircraft no longer needs to comply with a previously issued speed restriction Allows for the use of cost index to produce a variable Mach. Fixed Mach is no longer required Insert the appropriate cost index into the FMC that should typically produce a Mach within +/- .01 Mach of the assigned Mach
MAINTAIN [SPEED] Instruction to maintain the specified speed An assigned speed is required for traffic separation Insert the assigned Mach into the FMC and comply with the instruction

7. Innleiðing / Implementation

Innleiðing í íslenska flugstjórnarsvæðinu, á þeim verklagsreglum sem lýst er í þessu AIC, verður á tímabilinu október - nóvember 2019. Nákvæm dagsetning verður auglýst í NOTAM.

Hafa ber í huga að innleiðing á þessum nýju verklagsreglum mun líklega ekki fara fram á sama tíma í öllum NAT flugstjórnarsvæðunum. Flugrekendum er bent á að kynna sér AIC og NOTAM hinna NAT flugstjórnarsvæðanna hvað þetta varðar.
The procedures described in this AIC are estimated to be implemented in the Reykjavik Control Area in October - November 2019 time frame. An exact implementation date will be published via a NOTAM.

It should be noted that implementation of those new procedures may not occur simultaneously within all NAT oceanic control areas. Aircraft operators are advised to consult AICs and NOTAMs for other NAT control areas.

8. Tengiliðir / Contacts

Ef óskað er frekari upplýsinga vinsamlegast hafið samband við:For further information and comment please contact:
Netfang / Email:

9. Vefsíður / Website

The ICAO EUR/NAT Office Website is at: www.icao.int/eurnat. Click on EUR & NAT Documents >> NAT Documents to obtain NAT Operations and NAT Region Update Bulletins and related project planning documents.

Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
Ekkert / NIL
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END