Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 018/2019

Effective from 11 OCT 2019

Published on 11 OCT 2019

EGNOS
(European Geostationary Navigation Overlay Service)

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Flugleiðsögusvið - FLS Content Responsibility: Isavia, Air Navigation Services Division

1. Inngangur / Introduction

Hönnun á RNAV aðflugsferlum með LPV lágmörkum sem byggja á APV-1 hönnunarstaðli er hafin á Íslandi. Design of RNAV approaches with LPV minimum based on APV-1 procedure design standard has begun in Iceland.
RNAV aðflug með LPV lágmarki sem byggist á SBAS (e. space-based augmentation system) hefur verið birt fyrir braut 02 á Húsavíkurflugvelli (BIHU). RNAV approach with LPV minimum based on space-based augmentation system (SBAS) has been published for runway 02 at Husavik (BIHU) airport.
Það er áætlun Isavia að fjölga valkostum með þessari tegund flugleiðsögu á næstkomandi árum.Isavia has plans to increase options with this type of air navigation in the coming years.

2. EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)

EGNOS aðflugslágmörkin byggja á SBAS leiðréttingarmerkjum frá EGNOS kerfinu til að auka nákvæmni gervihnattaleiðsögu og veita áreiðanleikaeftirlit
(e. integrity monitoring) með gervihnattaleiðsögu í flugi. Ísland liggur á vestur mörkum þjónustusvæðis EGNOS.
The EGNOS approach minimum are based on the SBAS correction signals from the EGNOS system to enhance the accuracy of satellite navigation and integrity monitoring with in-flight satellite navigation. Iceland is located on the western boundaries of the service area of EGNOS.
Samgöngustofa hefur heimilað, að undangengnum rannsóknum á gæðum EGNOS leiðréttingarmerkja og áhættumati, hönnun APV-1 aðfluga og notkun EGNOS fyrir SBAS aðflugsleiðsögu austan 019° vestlægrar lengdarbreiddar. The Icelandic Transport Authority has authorized, following studies on the quality of the EGNOS correction signal and risk assessment, the design of the APV-1 approach and allows the use of EGNOS for the SBAS approach navigation east of 019° west longitudelatitude.
Sérstakar merkjafræðilegar úttektir liggja einnig fyrir við hvern flugvöll þar sem APV-1 aðflug hefur verið heimilað. Húsavíkurflugvöllur er þar fyrstur í röðinni.Signal-in-space qualifications were conducted for each aerodrome where the APV-1 approach procedures have been authorized. Husavik is the first airport in the series.

3. Aðgengileiki / Availablity

Hafa ber í huga að aðgengileiki (e. availability) EGNOS merkisins á Íslandi er lægri en víða í Evrópulöndum. It should be kept in mind that availability of the EGNOS signal in Iceland is less than in many European countries.
Við flugáætlunargerð er mikilvægt að flugmenn kanni hvort spáð sé að merkið verði óaðgengilegt á áfangastað, í gegnum NOTAM þjónustu, á heimasíðu Isavia:When preparing a flight plan it is important that pilots check whether availability of the signal is predicted to be unsatisfactory at destination, through NOTAM services, on Isavia webpage:
https://www.isavia.is/en/corporate/c-preflight-information/notam
Frekari upplýsingar, þó ekki ætlaðar til flugáætlanagerðar, má nálgast á þjónustusíðum EGNOS hjá ESSP:Further information, while not to be used for flight planning purposes, can be accessed through the EGNOS service portal by ESSP:
https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/services/safety-life-service/real-time-performance/airports-availability
https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/maps_apv1
Flugáhafnir þurfa að gera ráð fyrir því í sínum áætlunum við undirbúning LPV aðflugs að EGNOS merki gætu reynst óaðgengileg á staðnum og því þurfi að velja önnur aðflugs-lágmörk (RNAV-LNAV, RNAV-LNAV/VNAV eða aðrar flugleiðsöguaðferðir) eða snúa þurfi til varaflugvallar.Flight crews must be prepared in their plans for LPV approach, that EGNOS signals may not be available at destination and therefore other approach minimum may apply (RNAV-LNAV, RNAV-LNAV/VNAV or other navigational methods) or diversion to alternate airport.

4. Tengiliðir / Contacts

Flugmenn eru hvattir til að tilkynna hvers konar afbrigðileika (merki ekki nægjanlega gott, skipt um aðflugslágmörk, hætt við aðflug o.s.frv.) eða koma á framfæri öðrum athugasemdum sem fram koma við notkun EGNOS til: Pilots are encouraged to report any abnormalities (poor signal, change to approach minimums, go around etc.) or make other comments on the use of EGNOS to:
AIS.LPV@isavia.is.
Ef óskað er frekari upplýsinga, eða ef koma þarf athugasemdum á framfæri, vinsamlegast hafið samband við:The following may be contacted for information or to provide feedback:
Isavia ohf.
Reykjavíkurflugvelli
101 Reykjavik
Isavia Ltd.
Reykjavik Airport
101 Reykjavik, Iceland
Netfang / Email:
Sími / Phone:

+354 424 4000

Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
A 012 / 2019
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END