Contact

Isavia ANS ehf., Reykjavíkurflugvelli, 102 Reykjavík / Isavia ANS, Reykjavik Airport, IS-102 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 008/2020

Effective from 27 MAR 2020

Published on 27 MAR 2020

Starfræksla loftfara flugrekstraraðila í öskumenguðu loftrými /
Volcanic ash - Commercial Air Transport

Efnisleg ábyrgð: Samgöngustofa Content Responsibility: Icelandic Transport Authority

1. Gildissvið / Application

Gildir fyrir handhafa flugrekendaskírteina (AOC) sem gefin eru út á grundvelli reglugerðar ESB nr. 965/2012 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferðir er varða flugrekstur.Applicable for all holders of AOC certificate based on regulation ESB No. 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations.
Tilgangur þessa upplýsingabréfs er að veita flugrekstraraðilum, eigendum og viðhaldsfyrirtækjum leiðbeiningar um starfrækslu loftfara í öskumenguðu loftrými þar sem starfrækslu loftfara gæti verið ógnað.The purpose of this AIC is to provide operators, owners and maintenance organisations with new guidance on aircraft operations where volcanic ash contamination may be a hazard for flight operations.

2. Meginatriði / Key principles

 • Forðast skal flug í loftrými þar sem öskumengun er sýnileg.
 • Haftasvæði verður mögulega skilgreint umhverfis eldstöð. Umfang slíks svæðis ræðst af aðstæðum hverju sinni.
 • Flugrekandi er ábyrgur fyrir öryggi starfsemi sinnar undir eftirliti viðkomandi eftirlitsstjórnvalds. Notast skal við öryggisstjórnun, eins og lýst er í ICAO Doc 9974, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012 og viðeigandi upplýsingabréfi EASA um „Flug í öskumenguðu loftrými“ (EASA SIB 2010-17).
 • Til að geta metið hvort flogið skuli í loftrými eða til flugvallar þar sem spáð er eða vitað um öskumengun, skal flugrekstraraðili hafa til staðar ferla fyrir áhættumat um flug í öskumenguðu loftrými (e. safety risk assessment) innan síns öryggisstjórnunarkerfis.
 • Til að ákvarða hvort flogið skuli í loftrými eða til flugvallar þar sem spáð er eða vitað um öskumengun, skal flugrekstraraðili hafa fengið samþykki eftirlitsstjórnvalds á áhættumatinu.
  Ríkið á þannig að geta, á grundvelli innleiddra alþjóðlegra krafna um öryggisstjórnun, verið öruggt um getu flugrekstraraðila til starfrækslu loftfara í þeirra loftrými.
 • Operation in visible volcanic ash should be avoided.
 • Restricted area may be declared around the volcanic source. The extent of such an area depends on the prevailing circumstances.
 • The operator is responsible for the safety of its operations under the oversight of their respective State regulatory authority. The guiding principle for such operations is the use of a safety risk management approach, as described in ICAO Doc 9974, Commission Regulation (EU) No 965/2012 and applicable revision of EASA Safety Information Bulletin (SIB) 2010-17, "Flight in Airspace with Contamination of Volcanic Ash".
 • In order to consider whether or not to operate into airspace, or aerodromes forecast or known to be, contaminated with volcanic ash, the operator should have in place within its Safety Management System (SMS) an identifiable safety risk assessment (SRA) for operation within contaminated airspace.
 • In order to decide whether or not to operate into airspace, or aerodromes where volcanic ash contamination has been forecast or known to exist, the operator's SRA must be accepted by its State regulatory authority. The State can - based on the implementation of internationally accepted Safety Management principles - be confident in the ability of operators from other States to undertake operations safely in its airspace.

3. Skilgreiningar öskusvæða / Definitions of ash contaminated areas

Eftirfarandi skilgreiningar eiga við um öskumengað loftrými:The following definitions of contamination are applicable for airspace contaminated with volcanic ash.
 • Svæði með lítilli ösku:
  Tiltekið loftrými þar sem búast má við öskumengun sem nemur meira en 0,2 x 10-3 g/m3 en jafnt eða minna en 2 x 10-3 g/m3 eða minna (meira en 0,2 milligrömm á hvern rúmmetra en jafnt eða minna en tvö milligrömm á hvern rúmmetra).
 • Area of Low Contamination:
  Airspace of defined dimensions where volcanic ash may be encountered at concentrations greater than 0.2 x 10-3 grams/m3, but less than or equal to
  2 x 10-3 g/m3.
 • Svæði með miðlungs ösku:
  Tiltekið loftrými þar sem búast má við öskumengun sem nemur meira en 2 x 10-3 g/m3 en minna en
  4 x 10-3 g/m3 (meira en tvö milligrömm á hvern rúmmetra en minna en fjögur milligrömm á hvern rúmmetra).
 • Area of Medium Contamination:
  Airspace of defined dimensions where volcanic ash may be encountered at concentrations greater than 2 x 10-3 g/m3, but less than 4 x 10-3 g/m3.
 • Svæði með mikilli ösku:
  Tiltekið loftrými þar sem búast má við öskumengun sem nemur jafnt eða meira en 4 x 10-3 g/m3 (jafnt eða meira en fjögur milligrömm á hvern rúmmetra) eða þar sem ekki liggja fyrir upplýsingar um öskumagn.
 • Area of High Contamination:
  Airspace of defined dimensions where volcanic ash may be encountered at concentrations equal to or greater than 4 x 10-3 g/m3, or areas of contaminated airspace where no ash concentration guidance is available.

4. Flugumferðarþjónusta á Íslandi verður í samræmi við eftirfarandi: /
Air Traffic Control Service in Iceland will be in accordance with following:

4.1 Starfræksla loftfara í öskumenguðu loftrými / Operations of aircraft within areas of ash contamination

Flugrekstraraðilar taka sjálfir ákvörðun um hvort flogið skuli í öskumenguðu loftrými í samræmi við niðurstöður úr áhættumati vegna starfrækslu í öskumenguðu loftrými (SRA).Aircraft Operators make their own decisions whether to fly in ash contaminated areas based on the results from their SRA on operations in areas of ash contamination.

4.2 SIGMET og NOTAM / SIGMET and NOTAM

SIGMET verður gefið út fyrir öskumengað loftrými.SIGMET will be issued for volcanic ash contaminated airspace.
NOTAM verður gefið út með upplýsingum varðandi eldgos og um möguleg haftasvæði umhverfis eldstöð.NOTAM will be issued with information regarding the volcanic eruption and if restricted area will be declared around the volcanic source.

4.3 Vefslóðir fyrir upplýsingar um öskumengun / Websites for information on ash contamination

Kort og aðrar upplýsingar má nálgast á eftirfarandi vefsíðum:Maps and further Information can be accessed on the following websites:
UK MET office: https://www.metoffice.gov.uk/services/transport/aviation/regulated
London VAAC: https://www.metoffice.gov.uk/services/transport/aviation/regulated/vaac
Eurocontrol: https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html
EASA: https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/volcanic-ash
Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office www.vedur.is and https://en.vedur.is/
Á þeim tíma er þetta AIC er gefið út, þá er slóðin á nýjasta upplýsingabréf EASA um flug í öskumenguðu loftrými (EASA SIB 2010-17R7) eftirfarandi:At the time of publication of this AIC, the latest version of EASA Safety Information Bulletin (SIB) 2010-17R7 can be accessed at EASA homepage:
https://ad.easa.europa.eu/ad/2010-17R7

5. Viðbótarupplýsingar / Additional information

Frekari upplýsingar gefur Samgöngustofa:For further information, contact the Icelandic Transport Authority:
Sími:

4806000

Phone:

+3544806000

Netfang:Email:
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
AIC A 005/2015
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: / NOTAM incorporated in this AIC:
Ekkert / NIL
ENDIR / END