Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 016/2020

Effective from 03 DEC 2020

Published on 09 OCT 2020

Sjónaðflug - Sjónflug
Visual approach - VFR flight

Efnisleg ábyrgð: Isavia ANS ehf. (SA) Content Responsibility: Isavia ANS (SA)

1. Inngangur / Introduction

Þessu upplýsingabréfi er ætlað að lýsa hvað sjónaðflug felur í sér og muninum á sjónflugi og sjónaðflugi. Einnig er farið yfir skilyrði til að hefja sjónaðflug sem og hvernig aðskilnaði er beitt við sjónaðflug. Útskýrt er hvaða reglur gilda um sjónaðflug inn til Reykjavíkurflugvallar (BIRK). Að lokum er munur á fráhvarfsflugi sjónaðflugsvéla og blindaðflugsvéla í sjónflugsskilyrðum skýrður.This AIC is meant to explain what visual approach is and the difference between VFR and visual approach. Conditions for an aircraft to commence a visual approach and how separation is applied during visual approach. Rules for visual approach into Reykjavik Airport (BIRK) are explained. Finally, the difference between missed approach of visual approach flights and instrument approach flights in visual meteorological conditions is explained.

2. Sjónaðflug og sjónflug / Visual approach and VFR flight

2.1 Sjónaðflug / Visual approach

Sjónaðflug er blindflug þar sem aðflug er framkvæmt með sjónrænni vísan í umhverfið og þar sem blindaðflugsferli er ekki fylgt að hluta eða öllu leyti.Visual approach is an approach by an IFR flight when either part or all of an instrument approach procedure is not completed and the approach is executed in visual reference to terrain.
Sem þýðir að loftfarið flýgur samkvæmt blindflugsreglum og er aðskilnaði beitt eins og um hvert annað blindflug sé að ræða. Þar eð flugmaður sér til jarðar þarf loftfarið ekki að fylgja blindaðflugsferlinum að öllu leyti og getur lokið aðfluginu sjónrænt.This means that the aircraft is flying IFR and separations is applied as to any other IFR flight. The Pilot sees the ground and therefore it is not necessary for the aircraft to follow the IFR approach procedure all the way and the approach can be completed with visual reference to the ground.

2.2 Sjónflug / VFR flight

Sjónflug er flug samkvæmt sjónflugsreglumVFR flight is a flight conducted in accordance with visual flight rules.

3. Munur á sjónaðflugi og sjónflugi / The difference between visual approach and VFR flight

Þannig að munurinn er sá að í sjónaðflugi er verið að fylgja blindaðflugsferli en það er ekki nauðsynlegt þegar um sjónflug er að ræða. Flugmaður í sjónaðflugi hefur þó leyfi til að stytta ferilinn með því skilyrði að flugmaður sjái til jarðar.The difference is that when executing a visual approach, the IFR approach procedure is followed but when flying VFR that is not necessary. A pilot executing visual approach has permission to take a shortcut provided he has visual reference to the ground.

4. Skilyrði fyrir sjónaðflugi / Conditions for visual approach

Loftfar í blindflugi getur óskað eftir að hefja sjónaðflug, einnig getur flugumferðarstjóri boðið loftfari að hefja sjónaðflug að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum.An IFR aircraft may request to execute a visual approach, ATC may also offer the aircraft to do a visual approach if the following conditions are met.
Skilyrði fyrir því að fá heimild til sjónaðflugs: Conditions for executing a visual approach:
  1. flugvöllurinn hefur útgefinn blindaðflugsferil
  2. flugmaður getur séð til jarðar, og
  3. skýjahæð er jöfn eða hærri en lágmarkshæð við IAF blindaðflugsferilsins sem loftfarið hefur fengið heimild um, eða
  4. flugmaður tilkynnir, í þeirri hæð sem blindaðflugið hefst í eða hvenær sem er á blindaðflugsferlinum, að hann telji að veðurskilyrði séu með þeim hætti að hægt sé ljúka aðfluginu að fullu í sjónaðflugi.
    Ósk frá flugmanni um sjónaðflug er talin jafngilda þessari tilkynningu.
  1. there is an approved functioning instrument approach for the aerodrome
  2. the pilot can maintain visual reference to the terrain, and
  3. the reported ceiling is at or above the initial approach level of the beginning of the initial approach segment for the aircraft so cleared, or
  4. the pilot reports at the level of the beginning of the initial approach segment or at any time during the instrument approach procedure that the meteorological conditions are such that with reasonable assurance a visual approach and landing can be completed. A request from the pilot for a visual approach is considered to fulfil this requirement.
Þó loftfar hefji sjónaðflug er það enn blindflug enda hefur það ekki lokið blindflugi heldur er sjónaðflug ákveðin gerð blindflugs. Varast skal að rugla sjónaðflugi og sjónflugi saman. Ef flugmaður kýs að ljúka blindflugi skal tilkynna það til flugumferðarstjórnarEven though an aircraft is executing a visual approach it is still IFR since it has not cancelled IFR, visual approach is one way of flying IFR. Beware not to confuse visual approach and VFR. If a pilot wants to cancel IFR he shall report that to ATC.

5. Aðskilnaður / Separation

Flugumferðarstjórn ber ábyrgð á aðskilnaði milli loftfara. ATC shall maintain separation between aircraft.
Færa má ábyrgð á aðskilnaði sjónaðflugsvélar gagnvart vél á undan yfir til flugmanns sjónaðflugsvélarinnar þegar hann hefur staðfest að hann sjái loftfarið sem flýgur á undan. Þessi staðfesting er talin jafngilda samráði um að flugmaðurinn taki á sig ábyrgð á aðskilnaði. Einnig skal hann þá varast flugröst fyrra loftfars ef þörf krefur.The responsibility may be transferred to the pilot of an aircraft executing a visual approach if the pilot confirms that he has the preceding aircraft in sight. The confirmation is regarded to be equal to acceptance of responsibility for maintaining separation by the pilot. He shall then also avoid wake turbulence from the preceding aircraft if needed.
Notkun ACAS/TCAS er ekki talin jafngilda staðfestingu flugmanns um að hann sjái loftfarið.Observing the preceding aircraft on ACAS/TCAS is not considered a confirmation of having the traffic in sight

6. Höfnun heimildar til sjónaðflugs / Rejection on a clearance for visual approach

Flugumferðarstjórn skal neita beiðnum um sjónaðflug ef veðurskilyrði eru slík að ekki sé talið unnt að klára sjónaðflug með öruggum hætti. Einnig má búast við því að ósk um sjónaðflug sé hafnað ef þörf er á vegna umferðar.ATC shall deny requests for a visual approach if meteorological conditions are such that a safe completion of the visual approach is impracticable. A request for a visual approach can also be denied due to traffic.

7. Sjónaðflug Reykjavíkurflugvelli (BIRK) / Visual approach at Reykjavik Airport (BIRK)

Loftför sem fá heimilt sjónaðflug inn til BIRK skulu ekki lækka niður fyrir 2000 fet án sérstakrar heimildar. Heimild til sjónaðflugs innifelur ekki heimild til lækkunar niður fyrir2000 fet, nema það sé sérstaklega tekið fram (BIRK AD 2.22.6).Aircraft conducting a visual approach into BIRK shall not descend below 2000 feet until so cleared specifically. Clearance for visual approach does not include a descend clearance below 2000 feet, unless specifically stated. (BIRK AD 2.22.6).

8. Sjónflug til BIRK / VFR to BIRK

Fjölhreyfla loftförum í sjónflugi skal ekki flogið neðar en 2000 fet innan flugstjórnarsviðs Reykjavíkur án heimildar frá flugturninum (BIRK AD 2.22.6).Within Reykjavik CTR twin- and multi engine VFR aircraft shall not be flown below 2000 feet without clearance from tower (BIRK AD 2.22.6).

9. Fráhvarfsflug / Missed approach

9.1 Fráhvarfsflug áður en komið á lokastefnu / Missed approach before reaching final

Ef loftfar þarf að hætta sjónaðflugi áður en komið er á lokastefnu, skal tilkynna það til flugumferðarstjórnar og bíða fyrirmæla.If an aircraft must cancel its visual approach before reaching final, it shall report so to ATC and await instructions

9.2 Fráhvarfsflug í sjónflugsskilyrðum / Missed approach procedure in VMC

Ef loftfar getur ekki, eða vill ekki, lenda eftir að hafa gert sjónaðflug í sjónflugsskilyrðum skal loftfarið klifra á brautarstefnu, halda sér í sjónflugsskilyrðum og bíða fyrirmæla flugumferðarstjórnar.
Ef loftfar getur ekki haldið brautarstefnu vegna hindrana má beygja.
An aircraft that is required to go around from a visual approach in VMC must initially climb on runway track, remain visual and await instructions from ATC.
If the aircraft can not clear obstacles on runway track, the aircraft may turn.

9.3 Fráhvarfsflug í blindflugsskilyrðum / Missed approach procedure in IMC

Ef loftfar í sjónaðflugi, sem komið er á lokastefnu og er ekki í sjónflugsskilyrðum, þarf að gera fráhvarfsflug, skal það fylgja útgefnu fráhvarfsflugi fyrir þá braut sem aðflugið var gert að, tilkynna það til flugumferðarstjórnar og bíða fyrirmæla. If an aircraft is required to go around from a visual approach, after reaching final and is not in VMC, the aircraft must carry out a published missed approach procedure for the instrument approach being flown, report to ATC and await instructions.

10. Orðskýringar (Rg. 770/2010, Íðorðabanki) /
Definitions (ICAO Annex 2, ICAO PANS ATM, ICAO Doc 9426)

Árekstrarvarakerfi loftfars (ACAS) - Kerfi loftfars sem byggist á kögunarratsjársvarmerkjum, sem starfar óháð búnaði á jörðu niðri og veitir flugmanni ráðleggingar um hugsanlega aðsteðjandi umferð loftfara sem eru búin SSR- ratsjársvörum.Airborne collision avoidance system (ACAS) - An aircraft system based on secondary surveillance radar (SSR) transponder signals which operates independently of ground-based equipment to provide advice to the pilot on potential conflicting aircraft that are equipped with SSR transponders.
Blindflug (IFR) - Flug samkvæmt blindflugsreglum.IFR flight - A flight conducted in accordance with the instrument flight rules.
Flugröst - Ólga í loftstreymi aftan við flugvél er tengist fyrst og fremst vængendahvirflum.Wake turbulence - The effect of the rotating air masses generated behind the wing tips of large jet aircraft.
Sjónaðflug - Aðflug flugvélar í blindaðflugi þegar flugmaður sér til jarðar og fær leyfi flugumferðarstjórnar til að víkja frá reglum um blindaðflug og ljúka aðfluginu með hliðsjón af kennileitum.Visual approach - An approach by an IFR flight when either part or all of an instrument approach procedure is not completed and the approach is executed in visual reference to terrain.
Sjónflug (VFR) - Flug samkvæmt sjónflugsreglum. VFR flight - A flight conducted in accordance with the visual flight rules.

11. Viðbótarupplýsingar / Further Information

Ef óskað er frekari upplýsinga, vinsamlegast sendið tölvupóst til:For further information, please contact:
Netfang / Email: procedures@isavia.is
Upplýsingabréf fellt út gildi: / AIC hereby cancelled:
A002/2017
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: / NOTAM incorporated in this AIC:
Ekkert / NIL
ENDIR / END