Contact

Isavia ANS ehf., Reykjavíkurflugvelli, 102 Reykjavík / Isavia ANS, Reykjavik Airport, IS-102 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 001/2021

Effective from 28 JAN 2021

Published on 28 JAN 2021

Ástandsmat flugbrauta /
Runway Condition Assessment

Efnisleg ábyrgð: Isavia, ANS Content Responsibility: Isavia, ANS

1. Inngangur / Introduction

1.1 Reglugerðarbreyting verður innleidd 12. ágúst 2021 fyrir flugvelli. Innleiðingin lýtur að nýjum kröfum við ástandsmat flugbrauta og sniðmát fyrir upplýsingagjöf um viðnám flugbrauta. Innleiðing felst í reglugerðarbreytingu Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins (EASA) samkvæmt tilkynningu um breytingu nr. 2018-14 (RMT.0704) við reglugerð 139/2014 og tilheyrandi álit nr. 3-2019. Þessar breytingar voru innleiddar af Flugmálastjórn Bandaríkjanna (FAA) 2016 og mun Alþjóða Flugmálastofnunin (ICAO) innleiða sambærilegt fyrirkomulag á heimsvísu 4. nóvember 2021.1.1 A regulatory change for aerodromes is effective on the 12th of August 2021. It concerns requirements for runway condition assessment and the reporting format of the runway condition. The implementation is based on a European Union Aviation Safety Agency (EASA) regulation change as described in Notice of Proposed Amendment 2018-14 (RMT.0704) to regulation 139/2014 and Opinion 3-2019. These changes were implemented by the Federal Aviation Administration (FAA) in 2016 and the International Civil Aviation Organization (ICAO) is now implementing similar arrangement worldwide on the 4th of November 2021.
1.2 Breytingar verða á því með hvaða hætti starfsmenn flugvalla meta ástand flugbrauta við vetraraðstæður og á skýrslugjöf til flugmanna um brautarástand. Flugvöllum verður jafnframt óheimilt að miðla mældum viðnámsgildum frá mælitækjum. Einnig verður breyting á sniðmáti og innihaldi NOTAM skeytis um ástand flugbrauta (SNOWTAM), nefnt Samhæft sniðmát (GRF). ICAO Circular 355 inniheldur upplýsingar um mat, mælingar og skýrslugerð við mat á ástandi flugbrauta.1.2 Change is made on the methodology adopted by runway inspectors in estimating the surface conditions on contaminated runways, as well as the reporting format is different. Aerodromes may no longer report measured friction values or base the condition assessment on these measurements only. Change is made to the template and content of NOTAM regarding runway conditions (SNOWTAM), named Global Reporting Format (GRF). ICAO Circular 355 contains information on the assessment, measurements and reports on runway condition.
1.3 Á sama hátt breytast forsendur flugmanna við mat á afköstum loftfars við flugtak og lendingu, samhliða því að flugvélaframleiðendur aðlaga handbækur og/eða tölvukerfi flugvéla. Þá verður flugmönnum gert skylt að tilkynna ef frammistaða loftfars við lendingu bendir til þess að brautarástand sé lakara en uppgefið var af flugvelli.1.3 In the same way the pilot basis for forming a judgement on the performance of the aircraft to take off and landing is now changing parallel to the operators adjusting handbooks and the aeroplane computer. Pilots will be obligated to report if the performance of the aircraft during landing give indication to that the runway conditions are worse than reported.

2. Tilgangur með breytingunni / Purpose of the change

2.1 Um langt skeið hafa verið uppi áhyggjur innan flugiðnaðarins af því að ekki eru til óyggjandi sambönd milli mældra viðnámsgilda frá þeim mælitækjum sem notuð hafa verið hingað til og afkastagetu loftfara við flugtak og lendingu. Að auki eru engir staðlar fyrir framleiðslu eða virkni slíkra tækja.2.1 For many years there have been concerns within the aviation industry regarding that there is no exact connection of the output of the equipment measuring the runway conditions and the performance of aircraft during take-off and landing. In addition, there are no standards for production of such equipment.
Umfangsmiklar rannsóknir og prófanir að undirlagi leiðandi flugvélaframleiðenda hafa mótað grundvöllinn að GRF.Substantial researches and testing instigated by the leading aeroplanes manufacturers are the basis of GRF.
Tilgangurinn með GRF er að innleiða samskonar aðferð alls staðar til að meta og upplýsa um ástand flugbrautar. The purpose of GRF is to implement an identical procedure for all airports to assess and relay information on runway condition.
GRF veitir samræmda aðferðafræði um allan heim og er ætlað að:GRF gives identical method all around the world meant to:
  • Auka öryggi flugvéla sem taka á loft og lenda á flugbrautum með bleytu eða þekju.
  • Draga verulega úr áhættu í tengslum við þekju á flugbrautum.
  • Increase the safety of aircraft departing and landing on wet or contaminated runways.
  • Decrease significantly the risk associated with contamination on runways.

3. Hvað breytist / What is changing

3.1 Innleiddur verður ástandskóði á bilinu 0 til 6 í samræmi við RCAM-töflu, sjá. 3.2. Þessi kóði verður aðalheimild um bremsuskilyrði flugbrautar.3.1 An assessment matrix from 0 to 6 in accordance with the RCAM-table in 3.2. This code will be the main source on the runway condition.
Skilgreining á stöðluðum hugtökum fyrir þekju á flugbraut, magn hennar og umfang ásamt framkvæmd á stöðluðu ferli til að meta og upplýsa um ástand flugbrautar.The definition of standard concepts for contamination on runways, the coverage and the thickness of the contamination along with the execution of the evaluation and relaying information regarding runway condition.
Flugvöllum verður ekki heimilt að miðla mældum bremsugildum til notenda.Airports will not be allowed to relay measured braking action to users.
3.2 3.2

3.3 Kjarni GRF snýst um kóðatöfluna hér fyrir ofan, þar sem fram kemur samband þekju á flugbraut og ástandskóða annars vegar og endurgjöf flugmanna til flugvallar um frammistöðu loftfars við lendingu hins vegar. 3.3 The essence of GRF is in the Runway Condition Assessment Matrix above where the connection is shown between the contamination on the runway and the Runway Condition Code on one hand and the assessment from pilots on braking action in a Special Air Report to the airport on the other hand.
Auk ástandskóða, mun verða upplýst um tegund og þykkt þekju ásamt útbreiðslu hennar, sjá dæmi í 3.8.In addition to the RCAM, information on the type and depth, see example in 3.8.
3.4 Sama verklag verður innleitt fyrir alla áætlunarvelli á Íslandi.3.4 The same procedures will be implemented for all aerodromes with scheduled flights in Iceland.
3.5 Hætt verður að gefa upplýsingar um ástand flugbrauta í METAR. Í staðinn verður ástandsmat flugbrauta birt í SNOWTAM skeytum.3.5 METAR will no longer contain information of braking action. Runway Condition Assessment will be added to SNOWTAM messages.
3.6 Með innleiðingu GRF bætist við útgáfa SNOWTAM skeyta frá eftirfarandi flugvöllum: BIVM, BIHN, BIVO, BITN, BIHU, BIGJ, BIIS, BIBD og BIGR.3.6 With the implementation of GRF, the following airports will start sending SNOWTAM messages: BIVM, BIHN, BIVO, BITN, BIHU, BIGJ, BIIS, BIBD and BIGR.
3.7 Dæmi:
Flugbraut er blaut og án efna, lofthiti og brautarhiti eru vel yfir núll gráðum. Ástand allra brautarþriðjunga er eins
3.7 Example:
Runway is wet without any cemicals, air temprature and runway temprature are well above 0°C. All runway thirds have identical condition.
BIKF 02181345 01 5/5/3 100/100/75 NR/NR/05 WET/WET/SNOW
BIKF Auðkenni flugvallarAerodrome identifier
02181345 Dagur og tími, MMDDHHMMDate and time, MMDDHHMM
01 BrautarheitiRunway designator
5/5/3 Ástandskóði hvers þriðjungsRunway condition code (thirds)
100/100/75 Útbreiðsla þekju í prósentumContaminant coverage, percent
NR/NR/05 Dýpt þekju í millimetrum (NR=ekki gefið upp)Contaminant depth in millimeters (NR=not reported)
WET/WET/SNOW Heiti þekjuContaminant descriptor
3.9 Upplýsingagjöf um ástandsmat flugbrauta verður einungis á ensku.3.9 Information on Runway Condition Assessment will be available in English only.

4. Innleiðing / Implementation

4.1 Stefnt er á að innleiðing á íslenskum flugvöllum fari fram eigi síðar en 1. október 2021 og verður auglýst með uppfærslu þessa upplýsingabréfs þegar nær dregur.4.1 The implementation on Icelandic airports is planned for no later than October 1st 2021. This AIC will be updated with more information later on.

5. Tengiliðir / Contacts

Ef óskað er frekari upplýsinga vinsamlegast hafið samband við:For further information and comment please contact:
Netfang / Email:
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
Ekkert / NIL
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: / NOTAM incorporated in this AIC:
Ekkert / NIL
ENDIR / END