ENR 1.14Flugumferðaratvik Air traffic incidents

ENR 1.14.1 Orðskýringar Definitions

ENR 1.14.1.1 Flugumferðaratvik
Air traffic incidents

Hugtakið „Flugumferðaratvik“ er notað um alvarleg atvik sem snerta flugumferðarþjónustu, svo sem:"Air traffic incident" is used to mean a serious occurrence related to the provision of air traffic services, such as:
 1. nálægð loftfara (AIRPROX);
 2. alvarleg vandræði er skapa hættu fyrir loftför sem orsakast t.d. af:
  1. gölluðum starfsháttum;
  2. að ekki er farið eftir starfsháttum; eða
  3. bilunum á jarðbúnaði.
 1. aircraft proximity (AIRPROX);
 2. serious difficulty resulting in a hazard to aircraft caused, for example, by:
  1. faulty procedures
  2. non-compliance with procedures, or
  3. failure of ground facilities.
ENR 1.14.1.2 Nálægð loftfara og AIRPROX. Aircraft proximity and AIRPROX.
Nálægð loftfara
Tilvik þar sem fjarlægð á milli loftfara, að mati flugmannsins eða starfsmanna flugumferðarþjónustunnar, hafi getað skapað hættuástand þar sem tekið er mið af staðarákvörðun og hraða þeirra og innbyrðis afstöðu. Nálægð loftfara er skilgreind á eftirfarandi hátt:
Aircraft proximity
A situation in which, in the opinion of the pilot or the air traffic services personnel, the distance between aircraft, as well as their relative positions and speed, has been such that the safety of the aircraft involved may have been compromised. Aircraft proximity is classified as follows:
Hætta á árekstri
Sá áhættuflokkur á nálægð loftfara þar sem alvarleg hætta á árekstri hefur verið til staðar.
Risk of collision
The risk classification of aircraft proximity in which serious risk of collision has existed.
Öryggi ekki tryggt
Sá áhættuflokkur á nálægð loftfara þar sem öryggi loftfarsins gæti hafa verið stofnað í hættu.
Safety not assured
The risk classification of aircraft proximity in which the safety of the aircraft may have been compromised
Engin hætta á árekstri
Sá áhættuflokkur á nálægð loftfara þar sem engin árekstrarhætta var til staðar.
No risk of collision
The risk classification of aircraft proximity in which no risk of collision has existed.
Áhætta ekki ákvörðuð
Sá áhættuflokkur á nálægð loftfara þar sem ófullnægjandi upplýsingar voru fyrir hendi til að ákvarða hættuna eða ósannfærandi eða ósamhljóða sannanir fyrirbyggðu slíka ákvörðun.
Risk not determined
The risk classification of aircraft proximity in which insufficient information was available to determine the risk involved, or inconclusive or conflicting evidence precluded such determination.
AIRPROX
Sú skammstöfun sem notuð er um flugumferðaratvik til ákvörðunar á nálægð loftfara í skýrslum.
AIRPROX
The code word used in an air traffic incident report to designate aircraft proximity.
ENR 1.14.1.3 Flugumferðaratvik eru sýnd og skilgreind í skýrslum á eftirfarandi hátt: Air traffic incidents are designated and identified in reports as follows:
TegundMerkingTypeDesignation
FlugumferðaratvikAtvik Air traffic incidentIncident
eins og a. að ofanAIRPROX (nálægð loftfara)as a. above AIRPROX (aircraft proximity)
eins og b. i. og ii. að ofanStarfshátturas b. i. and ii. above Procedure
eins og b. iii. að ofanBúnaðuras b. iii. above Facility

ENR 1.14.2 Notkun tilkynningaeyðublaðs flugumferðaratvika Use of the Air Traffic Incident Report Form

Sjá fyrirmynd á bls. ENR 1.14-6 til 1.14-9. Tilkynningaeyðublað flugumferðaratvika er ætlað til notkunar:See model on pages ENR 1.14-6 til 1.14-9. The Air Traffic Incident Report Form is intended for use:
 1. til skýrslugerðar um flugumferðaratvik fyrir flugmann, að lendingu lokinni, eða til staðfestingar á áður gefinni skýrslu um talstöð á meðan á flugi stóð. Ath.: - Ef eyðublaðið er til um borð má einnig nota það sem dæmi við gjöf á fyrstu skýrslu á flugi.
 2. fyrir flugumferðarþjónustudeild til að skrá skýrslur um flugumferðaratvik sem berast um talstöð, síma eða fjarrita. Ath.: - Eyðublaðið má nota sem snið fyrir texta í skeyti sem senda á um AFS-kerfið.
 1. by a pilot for filing a report on an air traffic incident after arrival or for confirming a report made initially by radio during flight. Note:- The form, if available on board, may also be of use in providing a pattern for making the initial report in flight.
 2. by an ATS unit for recording an air traffic incident report received by radio, telephone or teleprinter. Note:- The form may be used as the format for the text of a message to be transmitted over the AFS network.

ENR 1.14.3 Verklag um tilkynningar flugslysa og flugatvika (ásamt starfsháttum í flugi) Reporting procedures (including in-flight procedures)

ENR 1.14.3.1 Reglugerð um tilkynningaskyldu nr. 53/2006
Regulation no. 53/2006

Samkvæmt reglugerð um tilkynningaskyldu nr. 900/2017 (EU 376/2014) ber hverjum þeim sem veit að orðið hefur flugslys, alvarlegt flugatvik, flugatvik eða flugumferðaratvik að tilkynna um það:According to regulation no. 900/2017 (EU 376/2014) it is mandatory, for anyone who knows there has been an aviation accident, serious incident or occurrence, to report it.
ENR 1.14.3.2 Rannsóknarnefnd samgönguslysa - flugslys (RNSA)
The Icelandic Transportations Safety Board (ITSB)_
Tilkynna ber flugslys og alvarleg flugatvik, þar með talið flugumferðaratvik, tafarlaust til Rannsóknarnefndar samgönguslysa — flugslys (RNSA). Einnig ber að skila inn skýrslu til RNSA. Samrit af tilkynningunni, án viðauka, skal sent til samhæfingarsviðs Samgöngustofu.All accidents and serious incidents, including air traffic incidents shall be reported without delay to the Icelandic Transportations Safety Board (ITSB). An "Air Traffic Incident Report" shall be submitted by quickest available means to the ITSB. Duplicate of the report, without appendixes shall be sent to the Division of Coordination and Facilitation, The Icelandic Transport Authority (ICETRA).
Unnt er að ná til RNSA á einhvern eftirfarandi hátt:
 1. Á skrifstofutíma kl. 09:00-16:00. Sími +354 511 6500;
 2. Utan venjulegs skrifstofutíma, svo og um helgar og á almennum frídögum og hátíðisdögum: Bakvaktasími +354 660 0336;
 3. Bréfsími RNSA er +354 511 6501, netfang: rnsa@rnsa.is;
 4. Jafnframt er hægt að tilkynna flugslys eða flugatvik til Flugstjórnarmiðstöðvarinnar í Reykjavík í síma 424 4141 eða til lögregluembætta/ Neyðarlínu í síma 112.
Contact ITSB by one of the following ways:
 1. During office hours 09:00-16:00; telephone +354 511 6500;
 2. Outside office hours, on weekends and during public holiday and red-letter days; Telephone +354 660 0336;
 3. Telefax +354 511 6501, e-mail address: rnsa@rnsa.is;
 4. It's also possible to report accidents and incidents to the Air Traffic Control centre in Reykjavik, telephone 424 4141 or to the police/ The Emergency-Alert telephone 112.
Rannsóknarnefnd samgönguslysa – flugslys er til húsa á 2. hæð húss FBS-R við Flugvallarveg á Reykjavíkurflugvelli og póstfang hennar er:The Icelandic Transportations Safety Board (ITSB) is located on the 2. floor of the Air ground Rescue Team of Reykjavík building Flugvallarvegur 7 at Reykjavik airport. The address of the board is:

Rannsóknarnefnd samgönguslysa – flugslys (RNSA) Hús FBS-R, Flugvallarvegi 7 102 Reykjavík, Ísland

The Icelandic Transportations Safety Board (ITSB) Hus FBS-R, Flugvallarvegi 7 IS-102 Reykjavik, Iceland

Tilkynningaeyðublað má m.a. nálgast á heimasíðu nefndarinnar, slóð hennar er http://www.rnsa.is. Reporting forms are available on the home page of the ITSB, http://www.rnsa.is.
Þó spurningar á eyðublaðinu virðist óviðkomandi í tilteknu tilviki, skal samt fylla það sem ítarlegast út.Answer all questions on the reporting forms even though it doesn't seem relevant.
ENR 1.14.3.3 Afhendingatími
Time of submission

Öll tilkynningaskyld flugatvik sbr. reglugerð nr. 900/2017 (EU 376/2014) ber að tilkynna, innan 72 tíma, til Samgöngustofu í gegnum Íslandsgátt á heimasíðunni http://www.aviationreporting.eu.All incidents which are mandatory to report according to regulation no. 900/2017 (EU 376/2014), on mandatory reporting, shall be reported , within 72 hours, to the Icelandic Transport Authority through the website http://www.aviationreporting.eu by selecting the Icelandic flag.
ENR 1.14.3.4 Afhendingastaður, form og innihald tilkynninga
Place of submission, contents and form of a report
Hægt er að vista og senda eyðublaðið:
 1. Með tölvupósti á mandatory.reporting@icetra.is;
 2. Með símbréfi í síma 480-6003;
 3. Með pósti (og gildir þá póststimpill) eða beint til:
The occurrence report can be saved and sent:
 1. By e-mail to mandatory.reporting@icetra.is;
 2. By telefax to 480-6003;
 3. By mail (the post stamp is valid) or directly to:

Samgöngustofa

Samhæfingarsvið –
Mandatory Reporting
Ármúla 2 108 Reykjavík, Ísland

Icelandic Transport Authority
Division of Coordination and Facilitation –
Mandatory Reporting
Armula 2 IS-108 Reykjavik, Iceland

Tilkynningin skal innihalda eins mikið af eftirtöldum upplýsingum og tiltækar eru. Ekki skal draga að tilkynna um atvik, þótt nákvæmar upplýsingar séu ekki fyrir hendi.The occurrence report shall include as much of the following information's as possible. Do not delay reporting an incident, even though precise information are not available.
 1. Tegund loftfars, gerð og skrásetningarmerki;
 2. Dagsetningu og tíma flugslyssins/flugatviksins;
 3. Síðasta brottfararstað og næsta áformaðan lendingarstað;
 4. Slysstað/atviksstað;
 5. Fjölda flugverja og farþega um borð;
 6. Fjölda flugverja og farþega sem fórust eða meiddust;
 7. Fjölda annarra sem fórust eða meiddust;
 8. Stutta lýsingu í tímaröð á flugslysinu eða flugatvikinu;
 9. Stutta lýsingu á aðstæðum á slysstað/atviksstað s.s. veðurskilyrðum og landslagi
 10. Skemmdir á loftfarinu.
 1. Type of aircraft and registration;
 2. Date and time of the accident/incident;
 3. Last departure point and next destination;
 4. Place of the accident/incident;
 5. Number of crew members and passengers on board;
 6. Number of injured or deceased crew members and passengers;
 7. Number of others injured or deceased;
 8. Short description of the accident or incident in chronological order;
 9. Short description on conditions at the location of the accident/incident for example weather and landscape;
 10. Damages on the aircraft.
Þeim sem tilkynnir um flugatvik skv reglugerð nr. 900/2017 (EU 376/2014) verður ekki refsað eða hann beittur viðurlögum þótt um sé að ræða brot gegn ákvæðum laganna eða á reglum settum á grundvelli þeirra, skv. 141. gr. laga um loftferðir. Slíkt refsileysi gildir þó ekki sé brot framið af ásetningi, stórfelldu gáleysi, undir neyslu áfengis, örvandi eða deyfandi lyfja. According to Article 141 of the Aviation Act no. 60/1998, a party giving notice pursuant to regulations no. 900/2017 (EU 376/2014) will not be punished or subjected to sanctions even in the event of violation of the provisions of the Act or rules grounded in the Act, except in the case of intent, gross negligence or use of alcohol, stimulants or depressants.
Skv. sömu lagagrein verður tilkynningu ekki beitt sem sönnunargagni í opinberu máli varðandi atvik sem ekki verður refsað fyrir.Notices of incidents which do not give rise to sanctions shall not be used as evidence in public proceedings, cf. Article 141(3) of the same Act.
Samkvæmt lögum um Samgöngustofu nr. 119/2012, 19 gr. eru starfsmenn bundnir þagnarskyldu. Ennfremur eru þeir sem, skv. 15 gr. reglugerðar nr. 900/2017 (EU 376/2014) eru þeir sem taka við tilkynningum skv. reglugerðinni bundnir þagnarskyldu um það sem þeir komast að í starfi sínu og leynt á að fara um efni tilkynninga og úrvinnslu og tilkynnanda hverju sinni. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi.According to Article 19 of the Icelandic Transport Authority Act no. 119/2012 Icetra personnel are bound to secrecy. Furthermore, according to Article 15 of the regulation no. 900/2017 (EU 376/2014) personnel who receive these reports are bound to secrecy on whatever they learn, and should be discreet, on the content and process of a report and/or the reporter. The secrecy is maintained even though the personnel quits his job.
ENR 1.14.3.5 Sérákvæði fyrir flugmenn
Special provision for pilots

Flugmenn fylgi eftirfarandi starfsháttum eigi eða hafi þeir átt þátt í atviki:The following are the procedures to be followed by a pilot who is or has been involved in an incident:
 1. á flugi, nota viðeigandi fjarskiptatíðni við jarðstöð ef tilkynna á mjög alvarlegt atvik sérstaklega ef annað loftfar á þátt í því þannig að staðreyndir berist sem fyrst;
 2. afhenda útfyllt tilkynningaeyðublað um flugumferðaratvikið eins fljótt og auðið er eftir lendingu:
  1. til staðfestingar á fyrstu skýrslu sem afhent var samkvæmt a. hér að ofan, eða til fyrstu atvika skýrslugerðar ef ekki reyndist auðið að tilkynna hana um talstöð;
  2. til að tilkynna atvik sem ekki þarfnaðist tilkynningar strax þegar það átti sér stað.
 1. during flight, use the appropriate air/ground frequency for reporting an incident of major significance, particularly if it involves other aircraft, so as to permit the facts to be ascertained immediately;
 2. as promptly as possible after landing, submit a completed Air Traffic Incident Report Form;
  1. for confirming a report of an incident made initially as in a. above, or for making the initial report on such an incident if it had not been possible to report it by radio;
  2. for reporting an incident which did not require immediate notification at the time of occurrence.
ENR 1.14.3.6 Fyrsta skýrsla
Initial report
Eftirfarandi upplýsingar eiga að vera í fyrstu skýrslu sem gefin er um talstöð:An initial report made by radio should contain the following information:
 1. auðkenni loftfars;
 2. tegund atviks, t.d. nálægð loftfara;
 3. atvikið; 1. a) og b); 2. a), b), c), d), n); 3. a), b), c), i); 4. a), b);
 4. ýmislegt: 1. e).
 1. aircraft identification;
 2. type of incident, e.g. aircraft proximity;
 3. the incident; 1. a) and b); 2. a), b), c), d), n); 3. a), b), c), i); 4. a), b);
 4. miscellaneous: 1. e).
ENR 1.14.3.7 Staðfestingarskýrsla
Confirmatory report_
Staðfestingarskýrslu um mjög alvarlegt atvik sem fyrst var tilkynnt um í talstöð eða fyrstu skýrslu á eitthvert annað atvik, ætti að afhenda ATS-tilkynningastöð eftir lendingu á fyrsta flugvelli svo hægt sé að koma henni til Rannsóknarnefndar Samgönguslysa - flugslys. Flugmaðurinn ætti að fylla út eyðublað vegna flugumferðaratvika til uppfyllingar fyrstu skýrslu eins og nauðsynlegt þykir.The confirmatory report on an incident of major significance initially reported by radio or the initial report on any other incident should be submitted to the ATS Reporting Office of the aerodrome of first landing for submission to The Icelandic Transportation Safety Board. The pilot should complete the Air Traffic Incident Report Form, supplementing the details of the initial reports as necessary.
Ath.: Þar sem engin ATS-tilkynningastöð er fyrir hendi má afhenda skýrsluna annarri flugumferðarþjónustudeild.Note:Where there is no ATS Reporting Office, the report may be submitted to another ATS unit.

ENR 1.14.4 Ástæða fyrir tilkynningu og meðhöndlun tilkynningaeyðublaðsins Purpose of reporting and handling of the form

ENR 1.14.4.1 Flokkun atviks
Classification of incident

Ástæðan fyrir tilkynningum á nálægðaratvikum loftfara og rannsókn þeirra er til að stuðla að öryggi loftfara. Áhættustigið sem á sér stað í nálægðaratvikum ætti að ákvarðast af rannsókn atviksins og flokkast sem „hætta á árekstri“, „öryggi ekki tryggt“, „engin hætta á árekstri“ eða „áhætta ekki ákvörðuð“.The purpose of the reporting of aircraft proximity incidents and their investigation is to promote the safety of aircraft. The degree of risk involved in an aircraft proximity incident should be determined in the incident investigation and classified as "risk of collision", "safety not assured", "no risk of collision" or "risk not determined".
ENR 1.14.4.2 Tilgangur tilkynningaeyðublaðsins
The purpose of the form
Tilgangur tilkynningaeyðublaðsins er að veita stjórnendum rannsókna eins fullkomnar upplýsingar um flugumferðaratvik og hægt er til að gera þeim kleift að tilkynna um niðurstöðu rannsóknarinnar með sem minnstum töfum til flugmannsins eða viðkomandi stjórnenda og ef við á hvaða úrbætur verði gerðar.The purpose of the form is to provide investigatory authorities with as complete information on an air traffic incident as possible and to enable them to report back, with the least possible delay to the pilot or operator concerned, the result of the investigation of the incident and, if appropriate, the remedial action taken.

ENR 1.14.5 ICAO model air traffic incident report form

* Delete as appropriate.
* Delete as appropriate.
* Delete as appropriate.
* Delete as appropriate.
Leiðbeiningar um útfyllingu tilkynningaeyðublaðs vegna flugumferðaratvikaInstructions for the completion of the Air Traffic Incident Report Form
Liður:Item:
AAuðkenni loftfars sem gefur skýrsluna. A Aircraft identification of the aircraft filing the report.
BAIRPROX-skýrsla ætti að vera gefin tafarlaust um talstöð.B An AIRPROX report should be filed immediately by radio.
C1Dagur, tími (UTC) og staðarákvörðun í stefnu og fjarlægð frá leiðsöguvirki eða í breidd og lengd.C1 Date/time UTC and position in bearing and distance from a navigation aid or in LAT/LONG.
C2Upplýsingar varðandi loftfarið sem gefur skýrsluna, merkið við eins og nauðsynlegt er.C2 Information regarding aircraft filing the report, tick as necessary.
C2 c) Til dæmis FL350/1013 hPa eða 2500 ft/QNH 1007 hPa eða 1200 ft/QFE 998 hPa.C2 c) E.g. FL 350/1 013 h Pa or 2 500 ft/QNH 1 007 h Pa or 1 200 ft/QFE 998 hPa.
C3 Upplýsingar er varða hitt loftfarið í atvikinu. C3 Information regarding the other aircraft involved.
C4 Fjarlægð þegar ferlar skárust - staðfestið notaða mælieiningu.C4 Passing distance - state units used.
C6 Festið við nauðsynleg aukablöð. Skemað má nota til að sýna afstöðu loftfaranna.C6 Attach additional papers as required. The diagrams may be used to show aircraft’s positions.
D1 f) Nefnið flugumferðarþjónustudeild og dag/tíma í UTC.D1 f) State name of ATS unit and date/time in UTC.
D1 g)Dagsetning og tími í UTC og staður þar sem skýrslan er útfyllt.D1 g) Date and time in UTC and place of completion of form.
E2 Tiltakið hvaða flugumferðarþjónusta var veitt, fjarskiptatíðni, gefinn ratsjárkóða og hæðarmælisstillingu. Notið skemað til að sýna staðsetningu loftfars og bætið við blöðum eftir þörfum.E2 Include details of ATS unit such as service provided, radiotelephony frequency, SSR Codes assigned and altimeter setting. Use diagram to show the aircraft’s position and attach additional papers as required.