ENR 1.2Sjónflugsreglur (VFR) Visual Flight Rules (VFR)

ENR 1.2.1 Almennt General

(Rg. 770/2010, ICAO Viðauki 2)(Rg. 770/2010, ICAO ANNEX 2)
Allt sjónflug, nema sérlegt sjónflug, skal háð þeim skilyrðum um skyggni og fjarlægð frá skýjum sem jöfn eru eða strangari en um getur í eftirfarandi töflu:Except when operating as a special VFR flight, VFR flights shall be conducted so that the aircraft is flown in conditions of visibility and distance from clouds equal to or greater than those specified in the following Table:
Hæðarbil / Altitude band Flokkur loftrýmis / Airspace class Flugskyggni / Flight visibilityFjarlægð frá skýjum / Distance from cloud
Í og ofar FL 100 / At and above FL 100 A** B C D E F G8 km1.500 m lárétt 1.000 fet lóðrétt / 1 500 m horizontally 300 m vertically
Undir FL 100 og ofar en 3.000 fet AMSL, eða ofar en 1.000 fet yfir landi, hvort sem hærra er / Below FL100 and above 3 000 ft AMSL, or above 1 000 ft above terrain, whichever is the higherA** B C D E F G5 km1.500 m lárétt 1.000 fet lóðrétt / 1 500 m horizontally 1 000 ft vertically
Í og undir 3.000 fetum AMSL, eða 1.000 fetum yfir landi, hvort sem hærra er / At and below 3 000 ft AMSL, or 1 000 ft above terrain, whichever is the higherA** B C D E5 km1.500 m lárétt 1.000 fet lóðrétt / 1 500 m horizontally 1 000 ft vertically
F G5 km*Laus við ský og sér til jarðar / Clear of cloud and with the surface in sight
* Loftförum í A- og B-flokki er heimilt að degi til að fljúga við skyggni allt niður í 3 km ef flogið er á 140 kt IAS eða minna. Þyrlum er heimilt að fljúga við 800 m flugskyggni í loftrými í flokki G að degi til, ef flogið er svo hægt, að nægur tími gefist til að fylgjast með annarri umferð eða hindrunum til að afstýra árekstri.* Aircraft in categories A and B may fly, during hours of daylight, when flight visibility is reduced to 3 km, at speeds of 140 kts IAS or less. Helicopters may operate in 800 m flight visibility in class G, if manoeuvred at a speed that will give adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid collision
** VMC lágmarkið er sett í loftrými A til leiðbeiningar fyrir flugmenn og á ekki að gefa til kynna að VFR-flug sé samþykkt í loftrými A.** The VMC minima in Class A airspace are included for guidance to pilots and do not imply acceptance of VFR flights in Class A airspace.

ENR 1.2.2 Sérlegt sjónflug Special VFR

Loftfar á sjónflugi má ekki lenda á né hefja flug frá stjórnuðum flugvelli, sem hefur flugstjórnarsvið, né heldur koma inn í umferðarhring hans án heimildar fyrir sérlegt sjónflug frá viðkomandi flugumferðarþjónustudeild þegar:Except when a clearance for special VFR flight is obtained from an air traffic control unit, VFR flights shall not take-off or land, at controlled aerodromes within a control zone, or enter the aerodrome traffic circuit:
 1. skýjahæð er lægri en 1 500 fet eða
 2. vallarskyggni er minna en 5 km
 1. the ceiling is less than 1 500 ft (450 m); or
 2. the ground visibility is less than 5 km
ENR 1.2.2.1 Lágmarkshæðir Minimum altitudes
Heimild fyrir sérlegt sjónflug er aðeins heimild til að fljúga við skyggni allt niður í 1.5 km og ekki er tiltekin fjarlægð frá skýjum en er ekki undanþága frá lágmarkshæðum.Authorization for special VFR is only permission to operate in visibility of a least 1.5 km and at less distance from clouds but is not an exception from minimum altitudes.

ENR 1.2.3 Sjónflug að nóttu (nætursjónflug) VFR Flights at night (night VFR)

Sjónflugi að nóttu skal hagað samkvæmt skilyrðum í þessum kafla. VFR flights at night shall be conducted in accordance with the conditions contained in this section.
Skilgreining á því hvað telst nótt er sem hér segir:
Tíminn á milli loka ljósaskipta að kvöldi og að upphafi ljósaskipta að morgni. Ljósaskipti enda að kvöldi þegar miðpunktur sólar er 6° fyrir neðan sjóndeildarhring og hefjast að morgni þegar miðpunktur sólar er 6° fyrir neðan sjóndeildarhring.
Sjá töflur um sólarupprás/sólsetur í GEN 2.7.
The definition of night is as follows:
The hours between the end of evening civil twilight and the beginning of morning civil twilight. Civil twilight ends in the evening when the centre of the sun's disc is 6 degrees below the horizon and begins in the morning when the centre of the sun's disc is 6 degrees below the horizon.
Refer to Sunrise/sunset tables in GEN 2.7.
ENR 1.2.3.1 Undanþágur Exceptions
Eftirfarandi flug eru undanþegin kröfum um veðurskilyrði:The following are exempted from requirements concerning weather:
 1. björgunar- og leitarflug;
 2. æfingaflug fyrir björgunar- og leitarflug;
 3. landhelgisgæsluflug;
 4. sjúkra- og neyðarflug.
 1. Search and Rescue flights;
 2. exercise flights for Search and Rescue;
 3. Coast Guard flights;
 4. ambulance and emergency flights.
ENR 1.2.3.2 Almennt General
ENR 1.2.3.2.1 Flugáætlun Flight plan
Leggja skal inn flugáætlun fyrir allt sjónflug að nóttu. Flugáætlun skal skila til flugumferðarþjónustudeildar brottfararstaðar; ef engin flugumferðarþjónusta er á brottfararstað skal skila flugáætlun til flugstjórnarmiðstöðvarinnar (fjarrit@isavia.is; sími 424 4141). .Flight plans shall be submitted for all VFR flights at night. Flight plans shall be submitted to the ATS-unit at the point of departure, if no ATS is provided at the departure aerodrome the flight plan shall be submitted to the area control center at Reykjavík (fjarrit@isavia.is; tel: 424 4141).
ENR 1.2.3.2.2 Takmarkanir Restrictions
Varðstjóri í flugstjórnarmiðstöð getur bannað sjónflug að nóttu á ákveðnum svæðum án fyrirvara.The supervisor at the Reykjavík area control centre can, without prior notice, prohibit VFR flights at night in certain areas.
ENR 1.2.3.3 Kröfur um réttindi flugmanns, búnað loftfars og veður Requirements for pilot ratings, aircraft equipment and weather
ENR 1.2.3.3.1 Nágrennisflug Flights in the vicinity of an aerodrome
Nágrennisflug er flug innan 15 NM frá upplýstum flugvelli enda sé ætíð óhindruð sjónlína frá loftfari til flugvallar.Flight in the vicinity of an aerodrome is a flight within 15 NM from an illuminated aerodrome with unobscured sight/visibility from the aircraft to the aerodrome.
 1. Lágmarksréttindi:
  einkaflugmannspróf með áritun fyrir sjónflug að nóttu.
 2. Búnaður loftfars:
  í samræmi við reglugerðir um almannaflug.
 3. Veður:
  skýjahæð að lágmarki 2 000 fet yfir hæstu hindrun skv. mati Veðurstofu Íslands.
 1. Minimum qualifications:
  private pilot license with a night rating.
 2. Aircraft equipment:
  in accordance with Icelandic regulations for general aviation.
 3. Weather:
  ceiling at least 2 000 ft above the highest obstacle, as assessed by the Icelandic meteorological office.
ENR 1.2.3.3.2 Takmarkað landflug Limited Cross Country Flight
Takmarkað landflug er flug sem er flogið sem næst upplýstum og auðþekkjanlegum stöðum (t.d. þorpum eða bæjum) innan 30 NM frá hvor öðrum. Limited cross country flight is a flight between illuminated places (such as villages or towns) not more than 30 NM apart.
 1. Lágmarksréttindi:
  einkaflugmannspróf með áritun fyrir sjónflug að nóttu.
 2. Búnaður loftfars:
  í samræmi við reglugerðir um almannaflug.
 3. Veður:
  skýjahæð að lágmarki 2 000 fet yfir hæstu hindrun á áætlaðri flugleið að mati Veðurstofu Íslands.
 1. Minimum qualifications:
  private pilot license with a night rating.
 2. Aircraft equipment:
  in accordance with Icelandic regulations for general aviation.
 3. Weather: ceiling at least 2 000 ft above the highest obstacle en-route, as assessed by the Icelandic meteorological office.
ENR 1.2.3.3.3 Landflug Cross Country Flight
 1. Lágmarks réttindi:
  blindflugsáritun.
 2. Búnaður loftfars:
  í samræmi við reglugerðir um almannaflug
 3. Veður:
  skýjahæð að lágmarki 2 000 fet yfir hæstu hindrun á áætlaðri flugleið að mati Veðurstofu Íslands.
 1. Minimum qualification:
  IFR endorsement.
 2. Aircraft equipment:
  in accordance with Icelandic regulations for general aviation.
 3. Weather:
  Ceiling at least 2 000 ft above the highest obstacle as assessed by the Icelandic meteorological office.
ENR 1.2.3.3.4 Eftirfarandi gildir um allar tegundir nætursjónflugs The following applies to all types of night VFR
 1. Flugskyggni skal vera að minnsta kosti 8 km í sjónflugi að nóttu.
 2. VFR-lágmörk fyrir láréttar og lóðréttar fjarlægðir loftfars frá skýjum, sem gilda innan flugstjórnarrýmis, skulu að næturlagi jafnframt gilda utan þess.
 3. Loftfar telst í nánd flugvallar þegar það er í, er að koma inn í, eða er að fara út úr umferðarhring hans.
 4. Sjónflug að nóttu innan íslensks flugstjórnarrýmis er aðeins heimilað loftförum sem hafa rautt blikkandi varúðarljós (anti-collision light) og/eða hvít leifturljós við vængenda og stél eða komið fyrir á annan viðurkenndan hátt, samkvæmt reglugerð um flugreglur.
 1. The flight visibility shall never be less than 8 km during VFR flight at night.
 2. Vertical and horizontal VFR minimum distances from clouds within controlled airspace are also valid for VFR flights during night in uncontrolled airspace.
 3. An aircraft is considered to be in the vicinity of an aerodrome when it is within, arriving or departing the aerodrome traffic circuit.
 4. VFR flights at night within Icelandic controlled airspace are only permitted for aircraft which carry red anti-collision light and/or white flashing lights which are situated at the wingtips or the tail of the aircraft or placed elsewhere in accordance with the national flight rules.

ENR 1.2.4 VFR-flug skal ekki flogið: VFR flights shall not be operated:

 1. í eða fyrir ofan fluglag 200;
 2. nálægt hljóðhraða eða hraðar.
 1. at or above FL 200;
 2. at transonic and supersonic speed.

ENR 1.2.5 Lágmarkshæð Minimum altitude

Ekki má fljúga sjónflug nema nauðsynlegt sé við flugtök og lendingar eða með sérstöku leyfi Samgöngustofu:Except when necessary for take-off and landing, or by permission from the the Icelandic Transport Authority, a VFR flight shall not be flown:
 1. yfir þéttbýlum hlutum borga, bæja eða þorpa eða yfir útisamkomum í minni hæð en 1 000 fetum (300 m) yfir hæstu hindrun innan 600 m fjarlægðar frá loftfarinu,
 2. annars staðar en getið er í a. lið þessarar greinar, í minni hæð en 500 fetum (150 m) yfir láði eða legi.
 1. over the congested areas of cities, towns or settlements or over an open-air assembly of persons, at a height less than 1 000 ft (300 m) above the highest obstacle within a radius of 600 m from the aircraft.
 2. elsewhere than specified in a. above at a height less than 500 ft (150 m) above ground or water.

ENR 1.2.6 Fluglög Flight levels

Loftfar í láréttu VFR-flugi, ofar 3 000 fetum yfir láði eða legi, skal fljúga í lagi miðað við segulferil samanber töflu um farflugshæðir í ENR 1.7.5, nema þegar annað er tekið fram í flugheimild.Except where indicated in air traffic control clearances, VFR flights in level cruising flight when operated above 3 000 feet from the ground or water, shall be conducted at a cruising level appropriate to the track as specified in the table of cruising levels in ENR 1.7.5.
Ath.: Lag er almennt hugtak sem varðar lóðrétta stöðu loftfars á flugi og á ýmist við hæð, flughæð eða fluglag. Sjá ENR 1.7 Starfshættir varðandi stillingu hæðarmæla.Note: Level is generic term to the vertical position of an aircraft in flight and meaning variously, height, altitude or flight level. See ENR 1.7 Altimeter Settings Procedures.

ENR 1.2.7 Nágrennisflug In the vicinity of controlled aerodrome

Sjónflug skal fylgja fyrirmælum í reglugerð 770/2010 grein 3.6, þegar:VFR flights shall comply with the provisions of regulation 770/2010 para 3.6, when:
 1. flogið er í C og D flokkum loftrýmis;
 2. það er hluti af flugvallarumferð flugvalla með flugturni; eða ;
 3. um sérlegt sjónflug er að ræða..
 1. operated in Classes C and D airspac;
 2. forming part of aerodrome traffic at controlled aerodromes; or
 3. operated as special VFR.

ENR 1.2.8 Breytt frá sjónflugi yfir í blindflug Change from VFR flight to IFR flight

Ef loftfar í sjónflugi óskar að breyta um og fljúga samkvæmt blindflugsreglum skal það: An aircraft operated in accordance with the visual flight rules which wishes to change to compliance with the instrument flight rules shall:
 1. láta vita um þær nauðsynlegu breytingar sem gera þarf á gildandi flugáætlun ef flugáætlun hefur verið lögð fram; eða
 2. þegar svo er krafist skv. ENR 1.10.1, láta hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeild í té flugáætlun og fá flugheimild áður en blindflug er hafið í flugstjórnarrými.
 1. communicate the necessary changes to be effected to its current flight plan; or
 2. when so required by ENR 1.10.1, submit a FPL to the appropriate air traffic services unit and obtain a clearance prior to proceeding IFR in controlled airspace.