GEN 1.3Koma, millilending og brottflug farþega og áhafnar Entry, Transit and Departure of Passengers and Crew

GEN 1.3.1 Tolleftirlit Customs Requirements

Keflavíkurflugvöllur er aðaltollhöfn. Á öðrum landamærastöðvum eru tollyfirvöld kölluð út.The main custom aerodrome is Keflavik Airport. Custom authorities are on call at all other international aerodromes.
Ekki má afhlaða loftfar, né hleypa farþegum og áhöfn frá borði áður en tolleftirlitsmenn koma. Við brottför loftfars til erlendra ríkja má ekki hlaða loftfar né hleypa farþegum og áhöfn um borð fyrr en leyfi tollyfirvalda liggur fyrir.Before the customs officers have arrived, no unloading of cargo must take place nor must passengers or crew leave the aircraft. When departing for destination abroad, cargo must not be loaded nor must passengers embark before customs and passport clearance has been obtained.
Allir farþegar og áhöfn - að frátöldum viðkomufarþegum - þurfa að gangast undir hefðbundið tolleftirlit við komu. Farangur og aðrir hlutir sem farþegar og áhöfn flytja inn skulu sýndir sé þess krafist. Á þeim stöðum þar sem tollur hefur sett upp tvær stöðvar (rauða og græna) fyrir komu farþega, skulu farþegar sem hafa varning fram yfir þá upphæð sem leyfileg er til innflutnings tollfrjálsvarnings tilkynna við tolleftirlit við rauðu tollstöðina „tollskyldur varningur“. Aðrir farþegar skulu fara í tolleftirlit gegnum grænu stöðina merkta „Ekkert tollskylt“. Þeir farþegar sem velja grænu stöðina teljast hafa lýst því yfir við tolleftirlit að þeir hafi ekkert tollskylt meðferðis þegar þeir ganga yfir línuna merkta tolleftirlit. Heimilt er að viðhafa tolleftirlit við brottför. All passengers and crew members - transit passengers excluded - must submit to the customary customs examination. Baggage and other objects brought by passengers and crew shall be presented if examination is required. On location where the Customs Authority has arranged a red-green channel system for arriving travellers, those carrying goods exceeding customs exempted importation shall report to customs control at the customs desk in the channel system marked with a sign with red point and the words "Goods to declare" and there verbally declare the goods brought in. Other travellers are referred to the channel marked with a green sign and the words "Nothing to declare". Travellers choosing the green channel are considered to have declare for the Customs Authority that they have not brought goods exceeding what may be customs exempted importation when he has passed the line marked "Customs". Customs examination may take place upon departure.

GEN 1.3.2 Vegabréfaeftirlit Immigration requirements

GEN 1.3.2.1 Farþegar Passengers
Allir farþegar skulu undirgangast vegabréfaeftirlit eftir að stigið er úr loftfari. Meginreglan er sú að ekki er vegabréfaeftirlit milli innri landamæra Schengen. Heimilt er að taka upp vegabréfaeftirlit við komu og brottför um takmarkaðan tíma vegna allsherjarreglu eða þjóðaröryggis.All passengers are subject to passport control upon disembarkation. As a main rule entry or exit control is not in place between internal Schengen borders. Entry and exit control may however be carried out for a limited period where public order or national security so require.
GEN 1.3.2.2 Áhöfn Crew
Ákvæði 1.3.2.1 gildir einnig um áhafnarmeðlimi flugrekenda sem fljúga til og frá Íslandi.The provision 1.3.2.1 also apply to crew members of operators flying in or out of Iceland.
GEN 1.3.2.3 Vegabréf Passport
Útlendingar sem koma til landsins skulu hafa vegabréf. Kennivottorð ýmissa ríkja eru viðurkennd við komu til Íslands.An alien entering Iceland shall hold a passport. Identity cards from certain states are recognized on entry into Iceland.
Ríkisborgarar ríkja sem aðilar eru að Schengen eru ekki skyldugir til að hafa vegabréf við komu til Íslands beint frá öðru Schengen landi. Vegabréfs er krafist frá ríkisborgurum ríkja sem ekki eru aðilar að Schengen sem koma til Íslands beint frá sérhverju öðru landi. Vegabréfaeftirlit er viðhaft við brottför til landa utan Schengen.Citizens of a country that is member of the Schengen area are not required to hold passport when arriving to Iceland directly from one of the countries within the Schengen area. A passport is required when citizens from a non-Schengen state enter directly from any other country. Passport is to controlled upon departure to a non-Schengen state.
Frekari upplýsingar um kröfur til vegabréfa, kennivottorða og vegabréfsáritana má fá hjá:Further information regarding passport and visa requirements may be obtained from the:

Útlendingastofnun Dalvegi 18 201 Kópavogi, Ísland

Icelandic Directorate of Immigration Dalvegi 18 IS-201 Kopavogur, Iceland

Sími:

+354 444 0900

Telephone:

+354 444 0900

Fax:

+354 510 5405

Telefax:

+354 510 5405

Netfang:E-mail:
Veffang:Internet:
Opnunartímar:Mán.-fim.: 09:00 - 14:00 Fös.: 09:00 – 12:00.Office hrs.:Mon.- Thu.: 09:00 - 14:00 Fri.: 09:00-12:00
Bakvakt:+354 892 1090Standby duty:+354 892 1090
GEN 1.3.2.4 Vegabréfsáritun Entry visa
Útlendingar sem koma til landsins skulu hafa vegabréfsáritun. Undanþegnir eru:An alien entering Iceland shall hold an entry visa. The provision of holding an entry visa shall not apply to:
  1. útlendingar sem hafa dvalarleyfi gefið út af ríki sem tekur þátt í Schengen samstarfinu. Sama á við um útlending sem hefur bráðabirgðadvalarleyfi gefið út af þátttökuríki í samstarfinu, enda hafi hann auk þess ferðaskilríki gefið út af sama ríki.
  2. ríkisborgarar Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar og annarra ríkja eins og ákveðið er af innanríkisráðherra á hverjum tíma. Upplýsingar um skyldu til vegabréfsáritunar má fá hjá Útlendingastofnun.
  1. the holder of a residence permit in any of the Schengen states. Same applies to a holder of a temporary residence permit in any of the Schengen states provided that the holder also has passport or identity cards issued by the same state.
  2. citizens of Denmark, Finland, Iceland, Sweden and Norway and other states as determined by the Minister of the Interior.
Sérreglur gilda um útlendinga sem falla undir EES-samninginn.Information regarding visa requirements may be obtained from the Directorate of Immigration.

GEN 1.3.3 Kröfur um heilbrigði Public health requirements

Almenna reglan er sú að ekki er krafist bólusetningarvottorðs. Undir venjulegum kringumstæðum eru ekki gerðar heilbrigðisskoðanir við brottför.Certificates of vaccination are generally not required. Normally no sanitary examination takes place on departure from Iceland.