ENR 1.10Flugáætlanir Flight Planning

ENR 1.10.1 Starfshættir við afhendingu flugáætlana Procedures for the submission of a flight plan

Gerðar skulu flugáætlanir í samræmi við reglugerð 770/2010, áður en framkvæmt er:A flight plan shall be submitted in accordance with regulation 770/2010 (The Icelandic version of Annex 2, prior to operating:
 1. flug eða hluti þess, sem njóta skal flugstjórnar-þjónustu,
 2. allt blindflug,
 3. flug yfir landamæri ríkja,
 4. flug sem vill njóta viðbúnaðarþjónustu.
 1. any flight or portion thereof to be provided with air traffic control service;
 2. every IFR flight;
 3. any flight across international borders;
 4. any flight requesting alerting service.
(fyrir viðbótar upplýsingar um flug í NAT-svæðinu sjá ENR 1.8.4).(for supplementary information regarding NAT operations and flight planning see ENR 1.8.4).
ENR 1.10.1.1 Afhendingatími Time of submission
Hafa skal í huga þarfir flugumferðarþjónustudeilda um tímanlegar upplýsingar í þeim loftrýmum sem flugleiðin liggur um. Að undanteknum síendurteknum flugáætlunum (RPL) skal afhenda flugáætlun með eftirfarandi lágmarksfyrirvara:The requirement of ATS units in the airspace along the route to be flown for timely information shall be taking into account. Except for repetitive flight plans, flight plans shall be submitted with the minimum prior notice:
 1. 30 mínútum fyrir brottför í innanlandsflugi;
 2. 60 mínútum fyrir brottför í millilandaflugi; nema
 3. 180 mínútum fyrir brottför í millilandaflugi til Evrópu (CFMU).
 1. 30 minutes for domestic flights;
 2. 60 minutes for international flights; except
 3. 180 minutes for flights to Europe (CFMU).
ENR 1.10.1.2 Afhendingastaður Place of submission
Afhenda skal flugáætlanir flugumferðarþjónustudeild brottfararstaðar. Sjá ENR 1.11.The flight plan shall be submitted to the relevant ATS unit. See ENR 1.11
ENR 1.10.1.3 Viðbúnaðarþjónusta Alerting service
Þegar lögð hefur verið inn flugáætlun, er viðbúnaðar-þjónusta sjálfkrafa veitt fyrir viðkomandi flug, athugið þó varðandi sjónflug þá er einungis fylgst með áætluðum lendingartíma á ákvörðunarstað. By submission of a complete flight plan, alerting service is provided from the departure of an aircraft until its landing, however, as far as a VFR-flight is concerned only in case of overdue arrival at destination.
Ef flugmaður vill loka flugáætlun fyrir lendingu skal hann kalla í næstu flugumferðarþjónustudeild og segja: „LOKA PLANI“. Við það lýkur viðbúnaðarþjónustu. If requesting to close a flight plan during flight before the destination is reached, the following report shall be transmitted via radio to the appropriate ATS-unit: 'CLOSING MY FLIGHT PLAN'. Consequently the alerting service is terminated at the same time.
ENR 1.10.1.4 Form og innihald flugáætlana Contents and form of a flight plan
Heimilt er að leggja inn flugáætlun í gegnum síma, með netpósti eða á staðnum. Skriflega flugáætlun skal leggja fram í samræmi við staðlaða flugáætlun ICAO, eða fylgja AFTN staðli. Ef netpóstur er notaður skal sendandi leita staðfestingar á því að flugáætlunin hafi verið móttekin. Þetta er hægt að gera annaðhvort með símtali eða með því að senda flugáætlunina sem tölvupóst sem þarfnast staðfestingar.A flight plan may be submitted by phone, or by e-mail or a personal visit on condition that the flight plan shall be forwarded on an ICAO form, or that the message complies with AFTN format. If an e-mail is used, a contact must be established to confirm reception of the FPL.
Þegar lögð er inn flugáætlun í gegnum síma skal fylgja staðlaðri flugáætlun ICAO.When filing a flight plan by telephone the sequence of items in the ICAO flight plan form shall be followed.
ICAO FPL eyðublað er aðgengilegt á heimasíðu Isavia:
http://www.isavia.is/c/flugaaetlun/.
ICAO FPL form can be found at Isavia home page:
http://www.isavia.is/english/c/flight-plan.
Leggja má inn flugáætlun með því að fylla eyðublaðið út og senda síðan sem viðhengi með netpósti til:A FPL can be submitted by filling out the ICAO FPL form and send it as attachment to:
ENR 1.10.1.5 ATS-leiðum fylgt Adherence to ATS route structure
Hafi hlutaðeigandi flugumferðarþjónustuveitandi ekki heimilað annað eða hlutaðeigandi flugstjórnardeild fyrirskipað annað, skal stjórnað flug, að svo miklu leyti sem því verður við komið:Unless otherwise authorized by the appropriate ATS authority, or directed by the appropriate air traffic control unit, controlled flights shall, in so far as practicable:
 1. fara eftir skilgreindri miðlínu leiðarinnar þegar flogið er á ákveðinni ATS-leið, eða
 2. þegar farin er önnur leið skal flogið beint á milli flugleiðsögustöðva eða staða sem ákvarða þá leið.
 1. when on an established ATS route, operate along the defined centre line of that route; or
 2. when on any other route, operate directly between the navigation facilities and/or points defining that route.
ENR 1.10.1.5.1
Svo framarlega, sem skilyrði greinar 1.10.1.5 eiga ekki við, skal loftfar á hluta ATS leiðar, sem ákveðin er af fjölstefnuvitum (VOR), skipta flugleiðsöguviðtöku frá VOR stöðinni fyrir aftan það á VOR-stöðina framundan, við eða sem næst skiptistaðnum, þar sem hann er tilgreindur.Subject to the overriding requirement in 1.10.1.5 an aircraft operating along an ATS route segment defined by reference to very high frequency omnidirectional radio ranges shall change over for its primary navigation guidance from the facility behind the aircraft to that ahead of it at, or as close as operationally feasible to, the changeover point, where established.
ENR 1.10.1.5.2
Tilkynna skal hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeild frávik frá þeim skilyrðum, sem tilgreind eru í grein 1.10.1.5.Deviation from the requirements in 1.10.1.5 shall be notified to the appropriate air traffic services unit.
ENR 1.10.1.5.3
Óviljandi frávik. Ef stjórnað flug víkur óviljandi frá gildandi flugáætlun skal brugðist við á eftirfarandi hátt:Inadvertent changes. In the event that a controlled flight inadvertently deviates from its current flight plan, the following action shall be taken:
 1. Frávik frá ferli: Ef loftfar hefur farið út af fyrirhuguðum ferli skulu tafarlausar ráðstafanir gerðar til að breyta stefnu þess svo að það komist aftur inn á fyrirhugaðan feril sinn svo fljótt sem gerlegt er.
 2. Breyting á réttum flughraða: Ef réttur meðalflughraði í farflugshæð milli stöðumiða breytist eða búist er við að hann breytist um sem svarar til 5% þess hraða sem gefinn er upp í flugáætluninni skal það tilkynnt hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeild.
 3. Breyttur áætlaður tími: Ef áætlaður tími við næsta stöðumið, við mörk flugupplýsingasvæðis eða við áætlaðan lendingarstað breytist - hvert af þessu sem fyrst kemur um meira en tvær mínútur frá því sem flugumferðarþjónustu hefur verið tjáð eða um hvern þann tíma, sem hlutaðeigandi veitandi flugumferðarþjónustu eða svæðisbundinn samningur um flugleiðsögu ákveður, þá skal svo fljótt sem verða má tilkynna hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeild breyttan áætlaðan tíma.
 1. Deviation from track: if the aircraft is off track, action shall be taken forthwith to adjust the heading of the aircraft to regain track as soon as practicable.
 2. Variation in true airspeed: if the average true airspeed at cruising level between reporting points varies or is expected to vary by plus or minus 5 per cent of the true airspeed, from that given in the flight plan, the appropriate air traffic services unit shall be so informed.
 3. Change in time estimate: if the time estimate for the next applicable reporting point, flight information region boundary or destination aerodrome, whichever comes first, is found to be in error in excess of more than 2 minutes from that notified to air traffic services, or such other period of time as is prescribed by the appropriate ATS authority or on the basis of air navigation regional agreements, a revised estimated time shall be notified as soon as possible to the appropriate air traffic services unit.
ENR 1.10.1.6 Leyfi til sérstaks flugs Authorisation for special flights
Bíður hönnunarTo be developed

ENR 1.10.2 Kerfi endurtekinna flugáætlana Repetitive flight plan system

ENR 1.10.2.1
Kerfi endurtekinna flugáætlana sem á við í Reykjavík FIR er byggt á ICAO DOC4444, PANS-ATM, para. 16.4 auk meðfylgjandi viðbóta. Leiðbeiningar vegna útfyllingar eyðublaðs skv. kerfinu er að finna í ICAO DOC 4444, Viðauka 2, kafla. 7. Atriði "G" á RPL-eyðublaði skal innihalda nafn og símanúmer eða AFTN heimilisfang þar sem hægt er að nálgast viðbótarupplýsingar (supplementary fpl). Use of repetitive flight plans concerning Reykjavik FIR conform to ICAO DOC4444, PANS-ATM, para. 16.4 with the Icelandic additions stated below. Directions for completion of the repetitive flight plan form are provided in ICAO DOC 4444, Appendix 2, para. 7. Item "G" in the RPL-form must contain a contact name and a telephone number or an AFTN-address from which supplementary information can be rapidly obtained.
Endurteknar flugáætlanir fyrir Reykjavík FIR skal senda til:The repetitive flight plans concerning Reykjavik FIR shall be sent by mail to:

ISAVIA Reykjavíkurflugvelli 101 Reykjavík Ísland

ISAVIA Reykjavik Airport IS-101 Reykjavik Iceland

Sími:

+ 354 424 4141

Telephone:

+ 354 424 4141

Fax:

+ 354 424 4200

Telefax:

+ 354 424 4200

Netfang:E-mail
Heimasíða:Homepage
auk flugumferðarþjónustudeildar á brottfarar- og ákvörðunarstað. and to the Air Traffic Services units at the departure- and destination airports.
Endurteknum flugáætlunum skal skilað inn að minnsta kosti tveimur vikum fyrir gildistöku. Engin staðfesting á móttöku veður gefin þegar tekið er við enduteknum flugáætlunum nema eftir því sé leitað sérstaklega. Repetitive flight plans must reach the Air Traffic Services at least two weeks prior to becoming effective. No acknowledgement of receipt will be given at the reception of repetitive flight plans unless specially requested.
Varanlegar breytingar á endurtekinni flugáætlun sem hefur verið lögð inn, skulu berast flugumferðarþjónustu ekki seinna en 7 dögum fyrir gildistöku.Permanent changes to repetitive flight plans already submitted, must reach the Air Traffic Services not later than 7 days before becoming effective.
ENR 1.10.2.2
Sjá texta á enskuRPL data within the IFPS zone:
EUROCONTROL/CFMU has the full responsibility for reception, processing and distribution of RPL data within the IFPS zone (IFPZ). RPL lists shall only be sent to EUROCONTROL/CFMU. RPL procedures are specified in ICAO Doc 4444/ PANS-ATM og CFMU Handbook - IFPS Users Manual.
Special procedures:
New RPL lists shall be submitted so as to reach the RPL section/CFMU no later than 14 days prior to becoming valid.
Permanent changes of RPL lists shall be submitted so as to reach the RPL section/CFMU no later than 7 days prior to becoming valid.
RPL listings, including amendments, shall be submitted to Eurocontrol's RPL office on the following address:

RPL OFFICE Eurocontrol CFMU Rue de la Fusèe 96BE-1130 Brussels BELGIUM

Telefax:

+322 729 9042

SITA

BRUER7XTl

Telephone:

+322 729 9847 or +322 729 9861/66

Receipt of RPL lists will be acknowledged by RPL Section/CFMU via SITA or fax. If no acknowledgement is received from CFMU within 2 working days of dispatch, the originator must contact the RPL Section/CFMU for confirmation.

ENR 1.10.3 Breytingar á áður útgefnum flugáætlunum Changes to a submitted flight plan

Breytingar á flugáætlunum sem fyrirhugað er að gera meðan á flugi stendur skulu að öðru jöfnu sendar til flugumferðarþjónustudeildar þess FIR þar sem loftfarið er að fljúga eða ætlar að fljúga, eða til flugradíóstöðvarinnar sem þjónar viðkomandi flugumferðarþjónustudeild. Þegar þessi háttur hentar ekki ætti að senda breytinguna til annarar flugumferðarþjónustudeildar eða flugradíóstöðvar til áframsendingar til viðeigandi flugumferðar-þjónustudeilda eins og þörf krefur.Changes to a flight plan to be submitted during flight should normally be transmitted to the ATS unit in charge of the FIR, control area in which the aircraft is flying, or in or through which the aircraft wishes to fly or to the aeronautical telecommunication station serving the air traffic services unit concerned. When this is not practicable, it should be transmitted to another ATS unit or aeronautical telecommunication station for retransmission as required to the appropriate air traffic services unit.
Ath.: Ef FPL er lagt inn til að fá flugumferðarstjórnarþjónustu skal loftfarið bíða eftir flugheimild áður en flugi er haldið áfram í samræmi við breytta flugáætlun. Ef FPL er lagt inn til að fá flugupplýsingaþjónustu skal loftfarið bíða eftir staðfestingu á móttöku frá viðkomandi þjónustuaðila.Note: If the flight plan is submitted for the purpose of obtaining air traffic control service, the aircraft is required to wait for an air traffic control clearance prior to proceeding in accordance with the amended FPL. If the flight plan is submitted for the purpose of obtaining flight information service, the aircraft is required to wait for acknowledgment of receipt by the unit providing the service.